Raadsvergadering gemeenteraad Krimpenerwaard, 10 maart 2015

Euro'sdonderdag 12 maart 2015 20:53

Ouderbijdrage Jeugdzorg GGZ

Momenteel is de ouderbijdrage die gevraagd wordt voor jeugdigen die gebruik maken van de Jeugd GGZ een belangrijk gespreksonderwerp in de politiek. Zo ook voor de gemeenteraad van onze gemeente.

De ChristenUnie heeft tijdens de commissievergadering van 10 februari een aantal vragen gesteld aan het College over het innen van de ouderbijdrage en het feit dat dit een drempel kan oproepen om hulp te vragen.

Kort voor de commissievergadering had de ChristenUnie in de Tweede Kamer gepleit middels het indienen van een motie voor uitstel van de invoering van de ouderbijdrage voor de Jeugd GGZ. Die motie is niet aangenomen. Wel heeft Staatssecretaris Van Rijn toen toegezegd dat hij nader onderzoek zou laten instellen naar de kosten en effectiviteit van de ouderbijdrage, inclusief de vraag welke zorgmijdingseffecten dat heeft. Dat onderzoek wil hij zo snel mogelijk doen.

De Christenunie Krimpenerwaard wil niet dat gezinnen en jongeren de dupe worden van het innen van een bijdrage. Jongeren moeten hulp kunnen krijgen waar dat nodig is zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen en hun bestemming en plek kunnen innemen in de maatschappij. Met die gedachte hebben wij met PvdA en CDA een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 10 maart jl.

Voor de motie, klik hier (PDF).

De strekking van de motie was dat er geen bijdrage geïnd wordt totdat het onderzoek van de Staatssecretaris was afgerond.

De motie is uiteindelijk ingetrokken omdat duidelijk werd dat de motie niet voldoende gesteund zou worden. Een aantal partijen wilden niet ingaan tegen een wet die is aangenomen. Wel stonden alle partijen sympathiek tegen de strekking van de motie. Uiteindelijk heeft wethouder Neven twee toezeggingen gedaan. De eerste was om de zorg van de gehele gemeenteraad middels een brief bij de Staatssecretaris onder de aandacht te brengen en daarmee te pleiten voor het afschaffen van de ouderbijdrage. En als tweede dat – mocht de ouderbijdrage inderdaad worden afgeschaft – het geinde bedrag wordt terug gestort.

Met deze toezeggingen konden we leven, liever hadden we gezien dat de motie werd aangenomen. Maar het was goed dat de gehele gemeenteraad haar zorg uitsprak. Goed dat we daarin als ChristenUnie, CDA en PvdA het voortouw hebben genomen.

« Terug