ANBI

ANBI gegevens ChristenUnie Krimpenerwaard

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Krimpenerwaard
RSIN: 816837442

KvK-nummer: 24379204

Bankrekening: NL89 RABO 0307 3131 74

Klik hier voor het uittreksel KvK (PDF).

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Krimpenerwaard
p/a F. Nieuwenhuizen
Vlastiende 10
2941 RT Lekkerkerk
secretariaat@krimpenerwaard.christenunie.nl

Grondslag en doelstelling

Voor de grondslag en de doelstelling van de lokale afdeling ChristenUnie Krimpenerwaard willen wij u verwijzen naar de landelijke site van de ChristenUnie:

www.christenunie.nl/grondslag

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en

  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.
De jongste begroting vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.
de heer A. Tom 0182-601050

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier (PDF).

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier (2014, PDF) en hier (2013, PDF).

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Het aantal ontvangen giften over 2013 is totaal 0 stuks.*
Het totaal ontvangen bedrag aan giften is € 0,00.*

*vereniging is pas opgericht op 1 juli 2014

Overzicht van bijdragen > €4500

Dit is niet van toepassing.