Lokaal nieuws

Wij willen u graag de Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie delen, zoals uitgesproken bij de Begroting 2021: Wat echt telt...

Ton_van_Dorp_2020_Alphen.jpgdinsdag 24 november 2020 17:59 Voorzitter,

Het begrotingsproces is in de gemeenteraad het meest intensieve proces van het jaar. Dit keer hebben wij - mede dankzij de Provincie - een wel heel bijzonder proces doorlopen. Alleen als de Raad vanavond, aanvullend aan de begroting, ook een herstelplan aanvaardt, heeft de gemeente Krimpenerwaard een financieel dekkend vooruitzicht. lees verder

Aandacht voor elkaar

191130 Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaard.JPGzaterdag 14 november 2020 14:39 De ChristenUnie staat voor een Krimpenerwaard waar iedereen gelijkwaardig is en meetelt: dat geldt voor de zorgbehoevende ouderen en voor mensen met een beperking. Voor Nederlanders die al vele generaties hier leven, en voor vluchtelingen, of kinderen van migranten. lees verder

BEGRAVEN IS TE DUUR

Algemene_Begraafplaats_Krimpen_aan_de_Lek._Grafkelder.jpgzaterdag 14 november 2020 14:34 De gemeente Krimpenerwaard is vanwege de slappe ondergrond en de daaruit voorvloeiende kosten, een dure gemeente om te begraven. Desondanks stelde het college van B en W aan de raad een eenmalige extra verhoging van 12,8% voor. lees verder

Jongeren en Politiek

Logo Krimpenerwaard.pngzaterdag 14 november 2020 14:23 “Lang werd gedacht, dat jongeren weinig interesse in politiek zouden hebben. Dat lijkt - gelukkig - niet waar” zo constateerde de fractievoorzitter van ChristenUnie Krimpenerwaard, Ton van Dorp, afgelopen week in de Raad van Krimpenerwaard. lees verder

Zorg voor elkaar

2020 NietAlleen.jpgzaterdag 14 november 2020 13:59 Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de ChristenUnie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor zorg voor de medemens, juist tijdens deze Corona-tijd. Door middel van een motie heeft de ChristenUnie de gemeente opgeroepen aan te sluiten bij de landelijke #Niet Alleen-initiatieven. lees verder

Inbreng Fractie ChristenUnie bij behandeling van de concept-RES tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2020.

Anthony sporthal Ouderkerk raadsvergadering 2020-07zaterdag 25 juli 2020 12:05 Hoe betrek je gemeenten, gemeenteraden, burgers en bedrijven bij de door de landelijke overheid geformuleerde vraag om over te schakelen naar duurzame energie?

We zitten als Krimpenerwaard in een klein maar overzichtelijk RES-gebied, de vijf Midden-Hollandgemeenten. In de afgelopen tijd zijn raadsleden uit dit gebied door middel van bijeenkomsten meegenomen en bijgepraat. We hebben waardering voor deze aanpak.

Daarnaast hebben we als raad wat ons betreft een heel goede keuze gemaakt om een werkgroep in te stellen. Namens onze fractie neemt commissielid Siem Opschoor deel aan deze werkgroep.

Tot zover gaat het eigenlijk heel goed; een voorbeeld voor veel andere RES-regio’s en gemeenten.
Er zijn echter nu nog open einden en er moeten stappen worden gezet. lees verder

Boerenprotest in de Krimpenerwaard

Boerenprotest_2.jpgdinsdag 21 juli 2020 12:24 In Ouderkerk a/d IJssel hebben woensdagavond 15 juli 2020 een groot aantal boeren uit de Krimpenerwaard een petitie overhandigd aan burgemeester Roel Cazemier en wethouder Jan Vente. De boeren willen een signaal afgeven aan de lokale politiek. De bemestingseisen van het ministerie van LNV -en de 20 gradenregel in het bijzonder- zijn té streng. lees verder

Jaarrekening 2019 gemeente Krimpenerwaard

Logo Krimpenerwaard.pngdinsdag 21 juli 2020 12:22 Gemeente Krimpenerwaard sluit het jaar 2019 financieel af met een klein tekort. Toch kunnen we wel spreken van een “trendbreuk”. Het allereerste nadelige saldo in het bestaan van de gemeente Krimpenerwaard. Op zich is dit niet een bedrag waar we ons zorgen over moeten maken, maar als we achter de cijfers kijken dan vormen zich toch behoorlijke zwarte wolken boven ons prachtige polderlandschap. lees verder

Corona – een eerste terugblik

191130 Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaard.JPGdinsdag 21 juli 2020 12:20 In de vergadering van 14-15 juli heeft de Gemeenteraad van Krimpenerwaard een eerste terugblik gehouden op de Corona-crisis van afgelopen maanden. Hieronder treft u de inbreng van fractievoorzitter Ton van Dorp. lees verder

Zonnetje van de Raad

Elisabeth_zonnetje.jpgdinsdag 21 juli 2020 12:11 In de laatste raadsvergadering van dit seizoen is ons fractielid Elisabeth van Zijl-Vuijk gekozen tot ZONNETJE VAN DE RAAD.
Deze onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan iemand die zich op meer dan gewone wijze heeft ingezet voor de Raad van Krimpenerwaard. De jury wordt gevormd door de winnaar(s) van het voorafgaande jaar. lees verder

Nog 10 jaar Algera-problematiek vindt ChristenUnie Krimpenerwaard onacceptabel

Van Brienenoordbrug.JPGdonderdag 11 juni 2020 13:06 “De kaart van Zuid-Holland ziet zwart van de projecten” zo stelt verkeersgedeputeerde Floor Vermeulen op 10 juni in een bijdrage op www.Rijnmond.nl. “De Van Brienenoordbrug wordt vanaf 2025 in drie zomers aangepakt. De aanpak van de Algeracorridor zal starten ná de werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug.” lees verder

ChristenUnie Krimpenerwaard pleit voor HARRIE-trainingen

zaterdag 06 juni 2020 13:30 ChristenUnie Krimpenerwaard vindt dat iedereen recht heeft op werk. Extra aandacht voor mensen die met een beperking te maken hebben, is daarbij noodzaak! Landelijk is er in Nederland gelukkig ... lees verder

Pinkstergroet 2020

zondag 31 mei 2020 00:30 Bestuur en fractie van de ChristenUnie Krimpenerwaard wensen u gezegende Pinksterdagen. In de bijlage de volledige tekst. lees verder

Laat jongeren meedenken over de samenleving

zondag 31 mei 2020 00:06 “Nodig jongeren uit om na te denken over de samenleving, nu en in de toekomst” dat is de oproep van ChristenUnie aan het college van Burgemeester en Wethouders in Krimpenerwaard. lees verder

Coronahulp in de Krimpenerwaard

logo coronahulp.jpgzaterdag 21 maart 2020 20:47 Hoewel de gemeenteraad tot nader order nagenoeg stil ligt, zitten onze fractieleden niet stil. In Krimpen aan de Lek heeft ons raadslid Cor Slob een actie opgezet om mensen te helpen die vanwege ... lees verder

Dag van Nationaal Gebed i.v.m. coronavirus DV 18 maart 2020

gebedtegencorona.jpgvrijdag 13 maart 2020 22:22 Op DV woensdag 18 maart vindt de Dag van Nationaal Gebed plaats in verband met het coronavirus, dat zich nagenoeg overal ter wereld manifesteert. lees verder

Opschoondag gaat NIET door

opschoondagnietdoorvrijdag 13 maart 2020 21:57 Helaas kan de Opschoondag, die op DV 21 maart zou worden gehouden, niet doorgaan vanwege de risico's die het coronavirus met zich meebrengt. lees verder

ChristenUnie Krimpenerwaard wil tarief afvalstoffenheffing aanpassen.

Afvalberg.jpgmaandag 11 november 2019 20:20 De verwerkingskosten van afval in Nederland stijgen, terwijl de inkomsten op gescheiden afvalstromen, zoals plastic, dalen. Hierdoor moet de burger meer betalen voor het afvoeren van huis, tuin en keukenafval. Dit lijkt een tegenstelling te zijn want als je je afval netjes scheidt zou je minder moeten gaan betalen. Door externe omstandigheden is dit niet het geval. De ChristenUnie bepleit een aanpassing van het variabele tarief, dan is het in ieder geval de vervuiler die het meeste betaald. Om afvaltoerisme te voorkomen doen we daarom het volgende aangepaste voorstel: lees verder

Amendement ChistenUnie: Jaarlijks een OPSCHOONDAG in de Krimpenerwaard

Cor_Slob_Zwerfvuil.JPGzondag 10 november 2019 13:54 Zwerfafval is en blijft een hardnekkig probleem. Het blijft zinvol onze inwoners te motiveren afval in de afvalbakken te deponeren. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een schone straat het zwerfafval probleem vermindert. Maar ook een netjes bijgehouden tuin, een kort geknipte haag, een onkruidvrij trottoir en bijvoorbeeld fleurige plantenbakken verhogen de aantrekkelijkheid van de kernen van de Krimpenerwaard. Het is ook van belang om kinderen vroeg te leren om de openbare ruimte netjes te houden. lees verder

Winstwaarschuwing: Tekorten op jeugdzorg Krimpenerwaard

jeugdzorg.JPGdonderdag 07 november 2019 15:51 Wethouder Sleeuwenhoek heeft in de raad van 5 november een winstwaarschuwing gegeven; zij meldde dat er forse tekorten ( € 1,1 miljoen) op de jeugdzorg zijn geconstateerd voor het lopende jaar 2019. Er zijn meer en zwaardere zorgindicaties voor jongeren afgegeven, dan voorzien. lees verder

Moeten we ons zorgen maken over de continuïteit van de specialistische jeugdzorg in de Krimpenerwaard?

Regio Midden Holland.jpgvrijdag 25 oktober 2019 15:14 Afgelopen juni werd er een motie aangenomen van de ChristenUnie Krimpenerwaard om € 500.000 te reserveren voor mogelijke tekorten in de jeugdzorg ( https://krimpenerwaard.christenunie.nl/k/n39016/news/view/1278073/659544/extra-geld-voor-jeugdzorg.html )
Nog geen vijf maanden later is dit onderdeel zeer actueel! De ChristenUnie Krimpenerwaard vraagt zich af of we ons zorgen moeten maken over kwetsbare jongeren die accuut zorg nodig hebben in de Krimpenerwaard de komende maanden? lees verder

ChristenUnie maakt zich zorgen over de toekomst van de (week)markt in de kernen van de Krimpenerwaard!

2019 Markt_Krimpnerwaard_ChristenUnie_VanDerDoesDeBye .jpgzaterdag 05 oktober 2019 18:33 Erik van der Does de Bye maakt zich zorgen over de (week)markten in onze Krimpenerwaard. In onze gemeente Krimpenerwaard heeft nagenoeg elke kern een (week)markt. Zeker in de kleinste kernen is dit een zeer belangrijke aanvulling op het toch al beperkte - of niet aanwezige - winkelbestand. De ChristenUnie Krimpenerwaard hecht veel waarde aan de continuïteit van deze (week)markten vanuit sociaal oogpunt. lees verder

Extra aandacht voor woningen voor starters!

Anthony_Tom_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (6) 250woensdag 25 september 2019 17:54 Tijdens de raadsvergadering van 24 september heeft Anthony Tom namens de fractie van de ChristenUnie gepleit voor extra aandacht voor woningen voor starters. Een door de CU opgestelde motie waarin gevraagd werd om een beleidsnotitie werd raadsbreed gesteund. Wethouder De Wit nam de motie vervolgens namens het college over. lees verder

Tijdelijke time-out voor raadslid Elisabeth van Zijl-Vuijk

180924 Elisabeth web-20180918-1788woensdag 25 september 2019 17:43 Ons raadslid Elisabeth van Zijl-Vuijk heeft helaas moeten besluiten, tijdelijk terug te treden als raadslid. Zij schrijft hierover het volgende: lees verder

ChristenUnie Krimpenerwaard heeft vragen over fietsveiligheid in onze gemeente.

IMG_3091.jpgvrijdag 20 september 2019 07:33 In de Krimpenerwaard worden de voorrangsregels voor fietsers willekeurig toegepast. De enen keer heeft de fiets voorrang, de andere keer de auto. Op de foto's ziet u de verschillen. lees verder

3 oktober: Motiemarkt. Breng uw idee tot leven!

Logo Krimpenerwaard.pngzaterdag 07 september 2019 06:43 Heeft u een goed idee voor de Krimpenerwaard? Of weet u hoe het nóg beter, groener, veiliger, sportiever of anders kan? Kom dan op donderdagavond 3 oktober naar de motiemarkt in het gemeentekantoor van Lekkerkerk. lees verder

Jaarrekening 2018

IMG_2148.JPGzondag 14 juli 2019 09:20 De jaarrekening van Krimpenerwaard over het jaar 2018 sluit met een resultaat van 1,2 miljoen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring gegeven. Steeds meer indicatoren in het accountantsverslag staan op groen, of scoren het predicaat goed. Complimenten aan het college en aan het gehele gemeentelijke apparaat! lees verder

EXTRA GELD VOOR JEUGDZORG

ChristenUnie_Krimpenerwaard_kadernota_1.JPGzondag 14 juli 2019 09:16 Bij vaststelling van de jaarrekening over 2018 heeft de ChristenUnie Krimpenerwaard een amendement ingediend om extra geld te reserveren voor de Jeugdzorg. Het amendement werd mede-ingediend door VGBK, VVD, Lokaal op 1 en D66.
Het voorstel om € 500.000 van het positieve resultaat te storten in de reserve Sociaal Domein werd met grote meerderheid (23 voor en 5 tegen) door de raad van Krimpenerwaard aangenomen. lees verder

Kadernota 2020-HET GAAT OM MEER DAN GELD

ChristenUnie_Krimpenerwaard_kadernota_2.JPGzondag 14 juli 2019 09:10 Krimpenerwaard staat er financieel goed voor. De meerjarenbegroting 2020-2023 is nog niet sluitend, maar de opgave is haalbaar. Wij zien dan ook met een goed gevoel uit naar de begrotingsbesprekingen in het najaar.
Het gaat de ChristenUnie echter niet alleen om geld. Het stellen van kaders gaat om meer: om zorg voor de schepping en omzien naar elkaar. lees verder

ChristenUnie Krimpenerwaard maakt zich zorgen om lachgas

lachgas.jpgdonderdag 06 juni 2019 13:42 Lachgas is populair. Steeds meer jongeren ontdekken het als makkelijk verkrijgbaar, legaal genotsmiddel. Achtergelaten lachgasampullen op straat en op hangplekken wijzen op de populariteit van deze goedkope partydrug. Dit is niet zonder risico. Daarom is alertheid geboden en voorlichting nodig.

Lachgas is legaal en daardoor is de verkoop en het gebruik ervan lastig aan te pakken of te sturen. Maar omdat de populariteit snel toeneemt en het gebruik niet zonder gevaar is, vindt de ChristenUnie Krimpenerwaard dat er maatregelen nodig zijn:
Omdat in de praktijk de risico´s niet bekend zijn of onderschat worden, is voorlichting aan jongeren, ouders en verkopers hard nodig.
Daarnaast pleiten we ervoor om de mogelijkheden die er zijn om de beschikbaarheid (verkoop) van lachgas te beperken, zoveel mogelijk te benutten. lees verder

Mooimekkerland...Twee kanten van de medaille

190520 Geiten_ChristenUnie.jpgmaandag 20 mei 2019 20:40 Het raadsvoorstel met betrekking tot het aanvragen van ontheffing van de Omgevingsverordening Zuid-Holland bij de Provincie voor het melkgeitenbedrijf MooiMekkerland bracht onze fractie in een lastig parket. Er zitten namelijk twee kanten aan dit voorstel. lees verder

Geen ballonnen oplaten in de Krimpenerwaard!

Ballonnen.jpgvrijdag 10 mei 2019 16:05 Een groeiend aantal gemeenten verbiedt het oplaten van lucht- en wensballonnen. De reden is, dat alle ballonnen in de natuur terechtkomen. Ballonresten en koorden vormen één van de grootste veroorzakers van zwerfvuil op de Nederlandse stranden. De gevolgen van de zogeheten plasticsoep zijn bekend: dieren verstrikken of stikken erin en uiteindelijk komt de rotzooi in de voedselketen. Dat heeft vroeg of laat ook weer gevolgen voor onze eigen gezondheid. lees verder

Ontgassen goed geregeld. Op naar een schone lucht zonder giftige gassen!

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Lek_Boot_varend_Ontgassen .jpgzondag 14 april 2019 20:25 Al langere tijd wordt er door inwoners aan de rivier de Lek aandacht gevraagd voor het “ontgassen” van schepen. Hierbij ontstaat een enorme stank en komen er dampen en gassen vrij die schadelijk zijn voor milieu en volksgezondheid. lees verder

Oeververbinding Krimpen – Ridderkerk

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Lek_Brienenoordbrug_MIRT.jpgmaandag 08 april 2019 08:45 In de vergadering van 2 april 2019 heeft de raad een besluit genomen over het zgn. gebiedsbod Krimpenerwaard. Dit bod is opgesteld samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Provincie Zuid-Holland ter ondersteuning voor de keuze van een oeververbinding Krimpen-Ridderkerk. Dit is de “Oost-oost”-variant in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). lees verder

ChristenUnie motie Bermbloemen door wethouder overgenomen.

190404 ChristenUnie_Krimepenerwaard_Motie_Bermbloemen.jpgvrijdag 05 april 2019 09:20 In de raadsvergadering van dinsdag 2 april 2019 heeft de fractie van de ChristenUnie een motie ingediend om te komen tot bloemrijke bermen in onze mooie gemeente.
De motie werd al bij de indiening ondersteund door 7 fracties. Wethouder Hofman gaf namens het college aan de motie over te willen nemen. lees verder

Nationale Opschoondagen in de Krimpenerwaard!

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Opschoonactie_Schateiland_Lekkerkerk.jpgmaandag 25 maart 2019 09:52 Zwerfafval is de verzamelnaam voor al het afval dat niet in de afvalbak terecht komt. In Nederland bestaat zwerfafval vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingsmaterialen zoals snoepwikkels, flesjes en blikjes. Afgelopen vrijdag en zaterdag hebben ruim 200 kinderen en volwassenen afval geraapt in de Krimpenerwaard! lees verder

Een gezonde samenleving met toekomst voor iedereen in een prachtige waard.

PanoramaKrimpenerwaard.PNGwoensdag 13 maart 2019 09:31 Als ChristenUnie vinden we burgerparticipatie van groot belang. We zijn dan ook blij met het bijzondere Panoramaproces. De totstandkoming van het Panorama is een uniek participatieproces waar denk ik veel andere gemeenten jaloers op zullen zijn. ( www.panoramakrimpenerwaard.nl ) lees verder

Geen woorden, maar zagen!

190311 ChristenUnie_Snoeien_Krimpenerwaard.jpgmaandag 11 maart 2019 17:20 Als ChristenUnie Krimpenerwaard hebben we het eigenlijk altijd over de Krimpenerwaard. We wisselen met elkaar van gedachten over alles wat met ons mooie gebied te maken heeft En dat doen we vooral tijdens allerlei vergaderingen: bestuursvergaderingen, fractievergaderingen, ledenvergaderingen, commissievergaderingen, raadsvergaderingen – allemaal vergaderingen met overvolle agenda’s. lees verder

Geen 10.000 woningen maar een algehele versterking van Krimpenerwaard na 2030!!

schip_rivier_lekkerkerk_christenunie_krimpenerwaard.jpgdonderdag 14 februari 2019 09:30 Op 7 februari hebben raad en college van Krimpenerwaard een interessante avond gehad over het MIRT – het (landelijke) Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.
Het MIRT is erg actueel vanwege de ontsluiting in de Rotterdamse regio, en de mogelijkheden die dit wellicht biedt voor de verkeersontsluiting in het westen van de Krimpenerwaard. Kan er een oeververbinding (brug of tunnel) komen tussen Ridderkerk en Krimpen? Of geven Provincie, Rijk en Rotterdamse regio uiteindelijk voorkeur aan een ontsluiting bij Rotterdam-Feijenoord? lees verder

Stand van zaken VERKENNER

dinsdag 18 december 2018 13:16 De uitkomst van de raadsvergadering van 15 oktober - in het kort- was dat de raad van Krimpenerwaard het besluit heeft genomen een onafhankelijk verkenner aan te stellen, met de opdracht te onderzoeken hoe te komen tot een breed en daadkrachtig college in de Krimpenerwaard. Een college dat kan steunen op een raadsmeerderheid, dus. Die meerderheid ontbreekt nu, door het vertrek van collega Pannekoek uit Gemeentebelang Krimpenerwaard. lees verder

ChristenUnie Krimpenerwaard wil zonnepanelen uit de WOZ-waarde.

181112 ChristenUnie_Krimpenerwaard_zonnepanelen.JPGmaandag 12 november 2018 08:54 Eigenaren van zonnepanelen moeten meer onroerendezaakbelasting gaan betalen als zij zonnepanelen plaatsen. Dat vindt de fractie van de ChristenUnie in de Krimpenerwaard een ongewenste zaak. Vandaar dat de fractie het college oproept te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit met ingang van volgend jaar (2020) te repareren. lees verder

Uitnodiging en agenda ALV 31-10

donderdag 25 oktober 2018 12:54 Op D.V. 31 oktober om 20.00 uur hopen we weer een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Deze zal plaatsvinden in De Zwaan in Berkenwoude(Kerkweg 2). lees verder

Zondagsrust is voor de ChristenUnie belangrijk!

180924 ChristenUnie_Krimpenerwaard_zondag_winkelsluitingmaandag 24 september 2018 08:04 De verordening winkeltijden Krimpenerwaard die in de raadsvergadering van DV 25 september 2018 zal worden besproken, houdt de gemoederen bezig. En terecht, want het gaat wel ergens over. Het gaat in de eerste plaats over wat God zegt in de Bijbel over de rust op de Sabbat. Het gaat over rust, over genoeg is genoeg, over tijd, en over zorg. lees verder

Coalitieakkoord 'Met ambitie samen verder'

ondertekening coalitieakkoord krimpenerwaarddinsdag 19 juni 2018 08:26 Een terugblik op de coalitieonderhandelingen.
Samen met de VGBK (Gemeente Belang Krimpenerwaard), de VVD en D66. Deze samenstelling van partijen was voor ons een verrassende uitkomst van de gesprekken die de formateur met (alle) partijen uit de Raad heeft gehouden. lees verder

Hartelijk dank voor uw stem op ChristenUnie Krimpenerwaard!

woensdag 21 maart 2018 16:57 Hartelijk dank voor uw stem op ChristenUnie Krimpenerwaard! lees verder

Woensdag 21 maart, stem ChristenUnie Krimpenerwaard!

Kandidaten2018maandag 19 maart 2018 14:25 Nog twee dagen en dan is het zover, stem ChristenUnie Krimpenerwaard! lees verder

ChristenUnie en Duurzaamheid

Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaarddinsdag 13 maart 2018 08:29 ChristenUnie Krimpenerwaard gaat zich de komende jaren hard maken voor een zorgzame Krimpenerwaard, voor een werkzame Krimpenerwaard en voor een duurzame Krimpenerwaard! lees verder

Jan de Leede (nummer acht op lijst GR2018)

2018 Jan de Leede 1maandag 26 februari 2018 12:44 Ten slotte drie vragen aan Jan de Leede uit Schoonhoven. lees verder

Verkiezingsnieuwsbrief Gemeenteraad 2018

20180210_103810maandag 19 februari 2018 10:31 De tijd gaat sneller dan je denkt. Het is zo 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente heeft de verkiezingsborden al geplaatst en alle negen partijen zijn actief om zoveel mogelijk stemmers te winnen. Zo ook de ChristenUnie! lees verder

Marianne Jansen (nummer zeven op lijst GR2018)

Jansen 1woensdag 14 februari 2018 09:28 Drie vragen aan Marianne Jansen, ook een nieuw gezicht op onze kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. lees verder

Wouter van Toor (nummer zes op lijst GR2018)

Wouter van Toor (verkleind)dinsdag 30 januari 2018 11:10 Drie vragen aan Wouter van Toor, een nieuw gezicht op onze kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. lees verder

Jan Vente (nummer vijf op lijst GR2018)

Jan_Vente_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (2) 250dinsdag 19 december 2017 07:44 Drie vragen aan onze wethouder Jan Vente. Staat hij al weer in de startblokken voor een nieuwe ambtsperiode? lees verder

Voltooiing dorpshart Krimpen aan de Lek uiterlijk eind 2021! WAAG-gebouw wordt aangepast!

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Krimpen_aan_de_Lek_waagdonderdag 14 december 2017 06:13 De ontwikkelingen rond het dorpshart van Krimpen aan den Lek houden de gemoederen al een tijdje bezig. Inwoners hebben bezwaar aangetekend tegen het toekomstige WAAG-gebouw en het college heeft een aangepast ontwikkelplan aangeboden. Hieronder de reactie van onze fractievoorzitter Ton van Dorp. lees verder

Cor Slob (nummer vier op lijst GR2018)

Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (7) 250maandag 04 december 2017 11:49 Drie vragen voor Cor Slob, nummer vier op onze lijst en campagneleider voor de komende verkiezingen. lees verder

Anthony Tom (nummer drie op lijst GR2018)

Anthony_Tom_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (6) 250maandag 04 december 2017 08:30 Anthony Tom uit Schoonhoven is onze nummer drie op de kandidatenlijst. We stelden hem drie vragen. lees verder

Algemene beschouwingen dinsdag 7 November 2017. Bijdrage ChristenUnie Krimpenerwaard.

ChristenUnie_Ton_van_Dorp_fractievoorzitter_Krimpenerwaarddonderdag 09 november 2017 13:01 Onze bijdrage in de tweede termijn van Ton van Dorp. lees verder

Elisabeth van Zijl (nummer twee op lijst GR2018).

Elisabeth_van_Zijl_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (4) 250maandag 06 november 2017 06:32 De kiesvereniging ChristenUnie Krimpenerwaard heeft met algemene stemmen de kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Drie vragen aan Elisabeth van Zijl! lees verder

Ton van Dorp door bestuur voorgesteld als lijsttrekker GR2018 op ledenvergadering

171021 Ton_van_Dorp_lijsttrekker_ChristenUnie_Krimpenerwaardmaandag 23 oktober 2017 07:25 Het bestuur van de ChristenUnie Krimpenerwaard heeft Ton van Dorp voorgesteld aan de ledenvergadering als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. lees verder

‘Doen we het of doen we het niet?’

ChristenUnie_Eneco_Krimpenerwaard_Cor_Slob_Elisabeth_van_Zijldonderdag 28 september 2017 12:15 Een beetje een vreemde titel om te gebruiken naar aanleiding van een agendapunt van de raadsvergadering van 26 september j.l. Het gaat hier natuurlijk over de keuze om de aandelen die de gemeente in energiebedrijf Eneco heeft te verkopen of juist niet. lees verder

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Dag_van_de_Democratie_Elisabeth_van_Zijl_Frederique_Nieuwenhuizenwoensdag 13 september 2017 07:15   Nieuwsbrief september 2017 Van de voorzitter, 25 oktober: een belangrijke datum! Terugkijkend naar de ledenvergadering van 20 april waren we als bestuur heel blij met de mooie opkomst, de goede ... lees verder

Onze nieuwe fractievoorzitter Ton van Dorp geeft zijn visie!

Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaardmaandag 11 september 2017 18:00 Onlangs is onze nieuwe fractievoorzitter Ton van Dorp aangetreden en we zijn benieuwd naar de persoon achter onze fractievoorzitter. We stelden hem een aantal vragen. lees verder

Geef Stilte een stem!

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Stilte_Raadsvragen_Ton_van_Dorpmaandag 11 september 2017 08:01 Bijgaand artikel uit de NRC gaat over de vliegbewegingen van/naar Schiphol over ons gebied. Zeven Midden Holland-gemeenten waaronder Gouda en Bodegraven-Reeuwijk bepleiten via de actie" Geef ... lees verder

DYSLEXIE

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Ton_van_Dorp_Dyslexie_Raadsvragenmaandag 11 september 2017 07:49 Iedereen telt bij de ChristenUnie en iedereen moet kunnen meedoen. Dat geldt zeker ook voor kinderen met dyslexie. Lezen en schrijven is in de hedendaagse samenleving uitermate belangrijk. Maar wat voor de meesten van ons niet veel problemen met zich brengt, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen met dyslexie hebben daarom intensief hulp nodig, en het liefst zo vroeg mogelijk. lees verder

Leuke actie van Buchelo BV voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Buchelo_Hookd_Cor_Slob_Christenunie_Krimpenerwaard_Campagnevrijdag 08 september 2017 13:23 Buchelo BV doneert € 10,00 van elke verkochte Hook’d aan de campagnekas van de ChristenUnie Krimpenerwaard. Hook'd is een haak gemaakt van gerecycled plastic waarmee je eenvoudig en veilig één of ... lees verder

Opnieuw vragen van ChristenUnie Krimpenerwaard over verkeersveiligheid en groenonderhoud.

KrimpenAanDeLekHoofdstraatmaandag 21 augustus 2017 07:53 Onlangs kwamen we in de publiciteit rond vragen over de verkeersveiligheid in Berkenwoude maar er zijn meer onveilige verkeerssituaties in de Krimpenerwaard. Ook bracht onze campagne ‘adopteer je straat’ de tongen los over de kwaliteit van het groenonderhoud in onze gemeente. Nu kunnen we de wethouder wel het vuur aan de schenen blijven leggen maar misschien is er een beginfout gemaakt door het groenonderhoud bij verschillende onderaannemers onder te brengen. Wij hebben over deze onderwerpen de volgende vragen gesteld. lees verder

Verkeersbord in Berkenwoude, wat als een grapje begon verdient een serieus vervolg!

Gemeenteraad_Krimpenerwaard_ChristenUnie_Cor_Slob_Verkeersbord_Berkenwoudemaandag 14 augustus 2017 06:24 Afgelopen week pakte Omroep West een grapje uit een tweet van Cor Slob op over een merkwaardig verkeersbord in Berkenwoude. Om de passanten aan te moedigen langzaam te rijden gebruikte de gemeente een verbodsbord met de tekst: stapvoets rijden. De ChristenUnie Krimpenerwaard wil dit van harte ondersteunen maar dan wel op de juiste manier. Om de snelheid op deze locatie te kunnen handhaven is het verstandig dit met het juiste verkeersbord aan te geven. lees verder

Mantelzorg! Cor Slob op zomerstage in de Krimpenerwaard.

Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_zomerstage_Gemeentevrijdag 04 augustus 2017 09:46 Vrijdag 28 juli heeft Cor Slob een zomerstage gelopen namens de ChristenUnie Krimpenerwaard fractie bij verpleeg- en verzorgingstehuis ' De Westerweeren' in Bergambacht. De zomerstages zijn een initiatief van de gemeente Krimpenerwaard. lees verder

Dinsdag 4 juli wordt een bijzondere dag voor ons nieuwe raadslid Gerrit Both.

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Gerrit_Both_raadslidmaandag 03 juli 2017 09:22 In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 juni jl. heeft Benjamin Anker als ChristenUnie raadslid en fractievoorzitter afscheid genomen van de gemeenteraad Krimpenerwaard. Conform de huidige kandidatenlijst is Gerrit Both benaderd om de vacante plaats in te nemen, en hij heeft gemeend de open gevallen plaats in de ChristenUnie raadsfractie in te gaan nemen. lees verder

Verbinden door anders te vergaderen (rapport commissie van Zijl)

gemeenteraad_Krimpenerwaard_ChristenUnie_Vergaderen_efficientdonderdag 29 juni 2017 05:53 Tijdens de commissievergadering van 27 juni jl. werd het rapport ‘Tot de kern komen – besturen in de gemeente Krimpenerwaard’ van de Commissie Van Zijl besproken. Dit rapport beschrijft kort hoe raad, commissies en college te werk zijn gegaan vanaf 1 januari 2015 tot heden. Hoe de eerste twee jaar vooral in het teken van harmonisatie van verordeningen en beleid hebben gestaan, maar ook dat de gemeenteraad en de het college tijdens de heidag van 28 oktober 2016 met elkaar hebben geconstateerd dat het nu tijd is voor nieuwe ambities. Ambities die te maken hebben met de drie rollen van de gemeenteraad en de samenwerking daarin met het college en inwoners en ambities op het gebied van vergaderen. lees verder

Cor Slob, commissielid ChristenUnie Krimpenerwaard ; ‘Als iedereen in de Krimpenerwaard één zwerfie per dag opraapt scheelt dat de gemeente 19 miljoen plastic flesjes per jaar op de straat!’

Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Zwerfafval_Zwerfiewoensdag 28 juni 2017 15:52 Dinsdagavond 28 juni 2017 vergaderde de commissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer in het gemeentehuis. Één van de onderwerpen was de stand van zaken met betrekking tot de groenvoorziening in de gemeente Krimpenerwaard. Naar aanleiding van een groot aantal klachten was dit onderwerp op de agenda gekomen lees verder

Verkeersdruk in de Hoofdstraat van Krimpen aan de Lek

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Centrum_Krimpen_aan_de_Lekmaandag 19 juni 2017 08:24 Op 29 juni 2010 werd het bestemmingsplan Centrum Krimpen aan de Lek vastgesteld. Intussen is er heel wat veranderd en komen de contouren van het definitieve plan in zicht. Het gaat er prachtig uitzien in Krimpen aan de Lek! Zaterdag 13 mei bezochten wij een bijeenkomst van verontruste bewoners in het prachtige nieuwe Cultuurhuis. Deze inwoners van Krimpen aan de Lek maken zich onder andere zorgen over de verkeersveiligheid in de Hoofdstraat! lees verder

Visie Krimpenerwaard!

Christenunie_Krimpenerwaard_Visie_Riet_Bakkervrijdag 16 juni 2017 09:06 Afgelopen maand is de ‘strategische visie Krimpenerwaard’ gepresenteerd. Op initiatief van stedenbouwkundige Riek Bakker is afgelopen maanden door inwoners en ondernemers uit de Krimpenerwaard gewerkt aan een rapport waarin keuzes voor de toekomst van de Krimpenerwaard zijn uitgewerkt. Er is voor 8 thema’s (waaronder economie, mobiliteit, woningen en voorzieningen, landbouw) uitgewerkt welke uitdagingen en kansen zich in de komende decennia gaan voordoen en hoe daarop geanticipeerd kan worden. lees verder

Inbreng bij behandeling Sportnota : ChristenUnie gaat voor gezond!

170606_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Gemeenteraad_Elisabeth_van_Zijl_Sportnotamaandag 12 juni 2017 07:16 De raadsvergadering van 6 juni had een uitloop naar 7 juni. Niet alleen vanwege de lange agenda, maar ook vanwege een stroomstoring die vervolg van de vergadering onmogelijk maakte. De bespreking op 6 juni van de agenda nam veel tijd in beslag. Dat had vooral te maken met de bespreking van de Sportnota voor onze gemeente. Een belangrijk agendapunt. Ook voor de ChristenUnie. De Sportnota ‘Sport voor iedereen’ is in eerste instantie ontstaan vanuit de noodzaak tot harmoniseren. Iedere gemeente had eigen beleid als het gaat om sport en subsidiering van verenigingen en beleid rondom accommodaties. Het was tijd om daar een geheel van te maken. lees verder

Benjamin Anker neemt afscheid van de gemeenteraad van Krimpenerwaard

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Gemeenteraad_Anker_Afscheid (2)vrijdag 09 juni 2017 10:16 Woensdagavond 7 juni 2017 heeft Benjamin Anker afscheid genomen van de gemeenteraad van Krimpenerwaard. Benjamin vertrekt in augustus met zijn gezin naar Berlijn waar hij een functie heeft aanvaard op de Nederlandse ambassade. lees verder

Ton van Dorp nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie

Tonwoensdag 31 mei 2017 20:05 De fractie van de ChristenUnie Krimpenerwaard heeft onlangs Ton van Dorp uit Stolwijk gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Ton volgt als fractievoorzitter Benjamin Anker op die in augustus met zijn gezin naar Berlijn zal verhuizen.
Tijdens de raadsvergadering van 6 juni neemt Benjamin afscheid van de raad. In de vergadering van 4 juli wordt Gerrit Both vervolgens als nieuw raadslid voor de ChristenUnie geïnstalleerd. lees verder

Persbericht CU K'waard: Adopteer je straat

CorSlobmaandag 15 mei 2017 06:00 Klik hier voor een persbericht van de ChristenUnie Krimpenerwaard over het project "Adopteer je straat" (PDF). lees verder

Woonvisie gemeente Krimpenerwaard

donderdag 11 mei 2017 12:59 De woonvisie is een belangrijk document voor onze gemeente. Het zet de lijnen uit voor de toekomst en geeft een beeld van hoe wij willen dat onze Waard er kan gaan zien op middellange termijn (zeg twintig jaar). Goed dus dat hier uitgebreid over is gesproken tijdens de raadsvergadering. lees verder

ChristenUnie stemt in met bestemmingsplan Tussenlanen 20b te Bergambacht

Tussenlanen 20b Bergambachtwoensdag 10 mei 2017 20:56 Op de agenda voor de raadsvergadering van 9 mei jl. stonden twee belangrijke bespreekpunten. Namelijk het bestemmingsplan Tussenlanden 20b te Bergambacht en de Woonvisie gemeente Krimpenerwaard. lees verder

Herontwikkeling Spoorzone Schoonhoven

IMG_2093.JPGvrijdag 21 april 2017 20:44 In antwoord op vragen van de ChristenUnie Krimpenerwaard gaf wethouder Blok tijdens de commissie R&F op 18 april aan dat het college van plan is om dit jaar nog met een totaalvisie te komen over de Spoorzone in Schoonhoven. lees verder

Woonvisie Krimpenerwaard

Rijtjeshuis.jpgvrijdag 21 april 2017 20:41 Dinsdag 18 april stond de concept woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard op de agenda van de raadscommissie Ruimte en Financiën. lees verder

Benjamin Anker stopt als fractievoorzitter en raadslid - update

benjaminvrijdag 21 april 2017 20:39 Tijdens de ledenvergadering van 20 april maakte Benjamin Anker bekend dat hij over enkele maanden stopt als raadslid en dus ook als fractievoorzitter. lees verder

Inkoop zorg goed geregeld?!

zorgvrijdag 21 april 2017 12:22 Tijdens de commissievergadering van 19 april ging er veel aandacht uit naar de Jeughulp en de inkoop van zorg voor jeugdhulp, WMO en beschermd wonen. Terecht! Voor de ChristenUnie is dit een belangrijk onderwerp, en voor wie niet? lees verder

Ledenvergadering 20 april - financieel overzicht

ledenvergaderingdinsdag 18 april 2017 12:39 In de bijlage kunt u de stukken van de penningmeester lezen. Tijdens de vergadering zal het financieel overzicht 2016 definitief worden vastgesteld. De kascontrole door de kascommissie heeft ... lees verder

ChristenUnie vraagt aandacht voor dienstverlening aan ouderen

donderdag 13 april 2017 12:49 De ChristenUnie heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Goede en correcte dienstverlening die aansluit bij de behoefte van onze burgers vinden wij belangrijk. lees verder

ChristenUnie wil laaggeletterdheid terugdringen

donderdag 13 april 2017 12:45 Afgelopen weken werden we geconfronteerd met een schrikbarend hoog getal als het gaat om het aantal volwassenen dat moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. lees verder

Ledenvergadering 20 april - update

ledenvergaderingwoensdag 05 april 2017 12:34 Bij deze alvast een aankondiging voor de ledenvergadering van donderdag 20 april aanstaande. Klik hier voor de agenda voor deze avond en klik hier voor de notulen van de laatste ledenvergadering ... lees verder

Dank voor uw stem!

Gert-Jan Segers uitslagenzaterdag 18 maart 2017 19:55 Beste mensen,

De stemmen zijn geteld. Ongeveer 60.000 mensen meer dan in 2012 hebben dit keer op de ChristenUnie gestemd. Dat maakt mij ontzettend dankbaar. lees verder

RegioRun ChristenUnie

20140830_104848donderdag 09 maart 2017 12:49 In aanloop naar de Kamerverkiezingen organiseerde de ChristenUnie op maandag 6 en dinsdag 7 maart de regiorunvan Groningen naar Den Haag. De regiorun ging op 7 maart ook door onze gemeente Krimpenerwaard! lees verder

Nieuwsbrief februari 2017

zaterdag 25 februari 2017 16:49 Met in deze nieuwsbrief o.a.: Van de voorzitter - ChristenUnie: Hoopvol realistisch! Van de fractie Jongeren in debat op D.V. 27 januari 2017 Verkiezingsposters Bezoek aan de Tweede Kamer ... lees verder

Betere ontsluiting Algeracorridor

IMG_2213.JPGmaandag 13 februari 2017 00:48 Veel van onze inwoners die in de regio Rijnmond werken is het dagelijks een doorn in het oog: de drukte en bijbehorende vertraging rond de Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel. lees verder

Horecatijden

maandag 13 februari 2017 00:45 Tijdens de raadsvergadering van 31 januari kwamen ook de openingstijden van de horeca in Krimpenerwaard aan de orde. lees verder

R-net: het kan beter!

1010706maandag 13 februari 2017 00:42 Buslijn 197, van Gouda naar Schoonhoven en vice versa, wordt sneller, mooier en beter door de introductie van het zogenaamde R-net. Mooiere haltes, kortere reistijd en comfortabele bussen. Wie wil dat nu niet? lees verder

Politieke jongerenavond

dinsdag 24 januari 2017 07:57 Op vrijdagavond 27 januari 2017 organiseren lokale CDA-, ChristenUnie- en SGP-jongeren een politiek verkiezingsdebat voor jongeren in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. lees verder

Kerst- en nieuwjaarsgroet!

CU-Socialmediafotovrijdag 23 december 2016 13:08 Klik hier (PDF)! lees verder

Persbericht: begroting vastgesteld

Euro'swoensdag 09 november 2016 12:52 Klik hier voor een persbericht van de gemeente Krimpenerwaard over het vaststellen van de begroting 2017 (PDF). lees verder

Algemene Beschouwingen: bijdrage CU

motiewoensdag 09 november 2016 12:44 Op dinsdag 08 november waren de Algemene Beschouwingen in de gemeente Krimpenerwaard. Klik hier voor de bijdrage van de ChristenUnie (PDF). lees verder

We beginnen het te leren......

elisabeth.jpgvrijdag 04 november 2016 12:25 De eerste vraag is dan natuurlijk ‘Wat beginnen we te leren’. Ik moet u dan eerst even uitleggen wat we moeten leren. En wie zijn die ‘we’, die wat moeten leren. lees verder

Boeiende lezing burgemeester Cazemier op ledenvergadering CU

Cazemier_Roeldonderdag 27 oktober 2016 19:28 Burgemeester R. Cazemier houdt boeiende lezing over het ambt van burgemeester tijdens ledenvergadering van de ChristenUnie Krimpenerwaard. lees verder

Burgemeester Cazemier gastspreker op komende ledenvergadering - update!

Cazemier_Roelvrijdag 30 september 2016 12:14 Woensdag 26 oktober zal, tijdens de eerstvolgende ledenvergadering, burgemeester Roel Cazemier in ons midden zijn. lees verder

De basis is gelegd - nu verder bouwen!

motiedonderdag 29 september 2016 12:27 De gemeenteraad vergaderde op 27 september jl. Volgens burgemeester Cazemier waren de fractievoorzitters de rode draad door de vergadering. lees verder