‘Doen we het of doen we het niet?’

ChristenUnie_Eneco_Krimpenerwaard_Cor_Slob_Elisabeth_van_Zijldonderdag 28 september 2017 12:15

Een beetje een vreemde titel om te gebruiken naar aanleiding van een agendapunt van de raadsvergadering van 26 september j.l. Het gaat hier natuurlijk over de keuze om de aandelen die de gemeente in energiebedrijf Eneco heeft te verkopen of juist niet.

Even ter inleiding. Door gewijzigde wetgeving is Eneco in 2017 gesplitst in een energiecomponent (de Eneco Groep N.V.) en een bedrijf (Stedin Holding N.V.) dat zich richt op de aanleg en het beheer van de (ondergrondse) leidingenstructuur. Wetgeving verbiedt de verkoop van de aandelen van Stedin aan private partijen. Als gevolg van deze splitsing is bij een aantal aandeelhouders de vraag gerezen of er nog langer een publiek belang bestaat bij de continuering van het gemeentelijke aandeelhouderschap in Eneco. Het is de bedoeling dat iedere aandeelhouder vóór 31 oktober 2017 een besluit neemt waarin hij kenbaar maakt of hij het aandelenbelang in Eneco wenst te behouden of af te bouwen. Dit is fase 1, waarin gemeenten een principebesluit nemen. Met dit principebesluit geven gemeenten aan om verder te onderzoeken hoe en aan wie te verkopen. Pas als dat goed is onderzocht volgt fase 2: het definitieve besluit.

In het raadsvoorstel dat behandeld werd op 26 september werd het besluit dat de gemeenteraad moest nemen als volgt verwoord: ‘Een positieve houding aan te nemen tegenover het principe besluit van het college tot verkoop van de aandelen Eneco.’

Met andere woorden: is de gemeenteraad bereid om onderzoek te doen naar wat het ons ‘oplevert’ of kost, wanneer we ons aandeel in Eneco verkopen.

Als ChristenUnie hebben wij onszelf de volgende vragen gesteld om tot een afweging te komen:

 1. Wordt het publiek belang nog gediend met het behoud van aandelen in Eneco?
 2. Eneco is een commercieel bedrijf; is aandelen hebben in een commercieel bedrijf een kerntaak van de gemeente?
 3. In hoeverre zijn wij voor een goed duurzaamheids-beleid, een goede energietransitie en het opwekken van lokale energie afhankelijk van Eneco?
 4. Hoe groot is de zeggenschap die wij nu hebben op het beleid van Eneco?
 5. Is het nu – mochten we willen uitstappen – het goede moment? 

  Met daarbij ook de volgende overwegingen:

 • Het CNV roept ons op om niet te verkopen omdat dit de maatschappelijke belangen schaadt op het terrein van hoogwaardige werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie in onze Nederlandse economie.
 • Is er een gedachte over wat te doen met ‘de opbrengst’ die de verkoop oplevert. 

  Op de vijf vragen die wij onszelf hebben gesteld, hebben wij antwoorden gevonden in alle documentatie, vanuit gesprekken en een thema avond. Antwoorden die er ons toe brachten om een positieve houding aan te nemen ten opzichte van het besluit van het college om over te gaan tot de verkoop van de aandelen van Eneco

  De ChristenUnie zou de ChristenUnie niet zijn als we niet alles goed hadden afgewogen. De wetenschap dat er met de verkoop een groot bedrag gestort zou kunnen gaan worden op de rekening van de gemeente is mooi, maar dat is niet alles. We hebben ook verantwoordelijkheden. 

  Met die verantwoordelijkheid voor ogen geven we onszelf ook een opdracht. Een opdracht die aansluit bij de overwegingen van het CNV en die van  Eneco.

  Bij de volgende stap die volgt na 31 oktober vindt de ChristenUnie het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de werknemers van Eneco. De werkgelegenheid die Eneco biedt is belangrijk. Die opdracht zouden wij zeker mee willen geven. Daarnaast blijft het van belang dat Eneco in blijft zetten op innovatie en duurzaamheid. Wij onderschrijven daarmee wat Eneco zelf zegt in onze eigen woorden: ‘Het gedachtengoed van Eneco mag niet verkwanseld worden.’ Bij verkoop aan een andere partij moet daar rekening mee gehouden worden.

  Wij zien voor ons als gemeente dan wel geen rol als aandeelhouder in een commerciële partij, maar wij ondersteunenhun uitgangspunten wel degelijk.

  Een zwaarwegend aspect voor ons in dit hele verhaal is het aspect duurzaamheid, voor de ChristenUnie een belangrijk punt.

  Het is nog gissen hoeveel geld de verkoop ons uiteindelijk oplevert, ook op de lange termijn, aangezien er ook dividend weg valt. Maar wij willen nu toch alvast een voorschot nemen en uitspreken dat met de opbrengst van de verkoop, er geïnvesteerd moet worden in lokale duurzame energie-opwekking- en initiatieven. Wij denken zelfs aan een rol voor ons als gemeente om een kenniscentrum in te richten op het gebied van lokale energie-opwekking in polderlandschappen en hoe daar samengewerkt kan worden met natuur, burgers, maatschappelijke instanties, middenstand en agrariërs.

  We doen het dus! De eerste stap is gezet op het pad van mogelijke verkoop van de aandelen in Eneco. Er zullen er nog vele volgen voor dit tot een goed einde gebracht kan worden waar een ieder, mens, dier en milieu, voordeel bij zal hebben.

« Terug

Reacties op '‘Doen we het of doen we het niet?’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.