Verbinden door anders te vergaderen (rapport commissie van Zijl)

gemeenteraad_Krimpenerwaard_ChristenUnie_Vergaderen_efficientdonderdag 29 juni 2017 05:53

Tijdens de commissievergadering van 27 juni jl. werd het rapport ‘Tot de kern komen – besturen in de gemeente Krimpenerwaard’ van de Commissie Van Zijl besproken. Dit rapport beschrijft kort hoe raad, commissies en college te werk zijn gegaan vanaf 1 januari 2015 tot heden. Hoe de eerste twee jaar vooral in het teken van harmonisatie van verordeningen en beleid hebben gestaan, maar ook dat de gemeenteraad en de het college tijdens de heidag van 28 oktober 2016 met elkaar hebben geconstateerd dat het nu tijd is voor nieuwe ambities. Ambities die te maken hebben met de drie rollen van de gemeenteraad en de samenwerking daarin met het college en inwoners en ambities op het gebied van vergaderen.

De bespreking tijdens deze commissievergadering beperkte zich vooral tot vragen met betrekking tot onduidelijkheden in het rapport. Het debat over het rapport zal plaatsvinden in de raad van 4 en 5 juli a.s. De vragen die gesteld werden richtten zich vooral op het zeer concrete voorstel van het instellen van spreektijden. Spreektijden zouden de raadsvergaderingen boeiender en effectiever moeten gaan maken. De commissie Van Zijl stelt in het rapport voor om iedere fractie dezelfde spreektijd te geven. De grote fracties stelden hier kritische vragen over. De SGP benadrukte dat niet een fractie het voor het zeggen heeft maar dat ieder raadslid persoonlijk gekozen is en vanuit die positie het recht heeft om te spreken. Als argument voor gelijke spreektijden gaf de voorzitter van de commissie, Elisabeth van Zijl, aan dat de commissie geen onderscheid wilde maken in fracties en daarmee dus ook niet in oppositie of coalitie. Iedere partij krijgt gelijke tijd vanuit het principe van evenredigheid. De kracht van debatteren zit niet in het aantal woorden maar in de kracht van de argumenten. Het helpt ook om bewust te kiezen welk onderwerp de meeste tijd en aandacht krijgt. En spreektijd dwingt om heel snel ‘to the point’ te komen waardoor luisteraars en bezoekers beter ‘bij de les’ blijven.

Verder benadrukte Van Zijl dat de commissie het vertrouwensbeginsel dat er mag zijn tussen college en raad als basis zag waarop er met elkaar samengewerkt moet worden. Zonder vertrouwen in elkaar kun je dit werk niet doen. ‘Vertrouwen’ – zo zegt het rapport – ‘is niet hetzelfde als loslaten. Het is de basis voor wederkerige samenwerking waarin college en raad hun rol kunnen uitoefenen door te halen en te brengen. Hierbij speelt een goede en transparante informatievoorziening een belangrijke rol.’

De PvdA benadrukte dat vertrouwen prima is, maar dat daar wel iets aan ten grondslag moet liggen. Daarop gaf Van Zijl aan dat kaderstelling door de raad en goede informatievoorziening daarbij onontbeerlijk is en daarin dan ook verdere stappen gezet moeten worden. Om de verbinding met de samenleving te versterken heeft de commissie voorstellen gedaan om te experimenteren met verschillende manieren van vergaderen, zoals rondetafelgesprekken, benen op tafel gesprekken en parallelle sessies. En dat het goed is dat de raad ten minste 1 keer per termijn alle kernen bezoekt.

Van Zijl benadrukte dat de porté van dit stuk vooral gelegen is in het feit dat de raad heeft uitgesproken dat het ambities heeft als het gaat om de manier van vergaderen en om de belangrijke rollen die de raad vervult. De commissie Van Zijl heeft die uitspraak serieus genomen en is zodoende tot de aanbevelingen gekomen die in het rapport beschreven staan. Het is nu aan de raad hoe serieus het de eigen uitspraken neemt en de ambities die spreken uit de voorstellen omhelst en er mee aan de slag gaat.

Voor u ligt de rapportage die het resultaat is van ongeveer een half jaar brainstormen, bespreken, peilen, stemmen, overleggen en schaven. Het is een rapportage waarin kort wordt terug gekeken vanwaar we gestart zijn in januari 2015 tot waar we nu staan.

En laten we daar helder over zijn: we hebben met elkaar hard gewerkt. We hebben als gemeente heel wat stappen gezet die er voor gezorgd hebben dat we een robuuste en gezonde gemeente zijn. Tijdens de laatste heisessie op 28 oktober vorig jaar werd duidelijk dat we nieuwe stappen mogen zetten als het gaat om de manier van raadzijn.

Ik zie het persoonlijk zo dat we op een punt zijn aangekomen waarin we ‘oude manieren mogen loslaten en nieuwe manieren mogen ontdekken die de identiteit van de gemeenteraad Krimpenerwaard het beste laat zien’. Een identiteit die alles te maken heeft met veelzijdigheid, met al de kleuren van onze gemeente. Dat betekent dus dat onze gemeente vele facetten heeft, dat die facetten gezien mogen worden en we als gemeenteraad ook met al die facetten rekening moeten houden.

Daarom worden er in deze rapportage ook heel wat voorstellen gedaan die allemaal proberen recht te doen aan de veelzijdigheid van onze gemeente en aan de veelzijdigheid van onze gemeenteraad en bestuur. U heeft de voorstellen kunnen lezen in de rapportage.

De voorstellen die worden gedaan richten zich op 4 punten:

 • De controlerende taak van de raad
 • De kader stellende taak van de raak
 • De volks vertegenwoordigende taak
 • En effectief en attractief vergaderen 

  Om met dat laatste te beginnen. Effectief en attractief vergaderen is geen doel op zich, maar een middel om de politiek dicht bij onze inwoners te brengen en onze inwoners dicht bij de politiek. Hoe je vergadert en hoe je de vergaderingen inricht is daarbij van belang. Opvallend is wel dat in het Algemeen Dagblad van 20 juni aan dit rapport aandacht werd besteed waarbij de kop gebruikt werd: ‘saaie raadsvergaderingen voorbij.’ Zou dat betekenen dat we het belang van attractief vergaderen serieus moeten nemen? Ik laat het antwoord aan u. 

  Wat we met de voorstellen proberen te onderstrepen is dat politiek alles te maken heeft met verbinding maken. Verbindingen die van binnen naar buiten – van in de raadzaal naar de samenleving, maar nog veel meer van buiten naar binnen. Verbindingen die ervoor zorgen dat er een wisselwerking kan plaatsvinden waardoor we elkaar – samenleving, raad, en bestuur  - versterken en optimaal functioneren. 

  Ik wil kort een paar zaken uit de rapportage toelichten. 

  Het vertrouwensbeginsel.

 • Een belangrijk punt voor de commissie was het vertrouwensbeginsel.  Op pagina drie leest u: ‘Vertrouwen is in die zin dus niet hetzelfde als loslaten. Het is de basis voor een wederkerige samenwerking waarin college en raad hun rol kunnen uitoefenen door te halen en te brengen. Hierbij speelt een goede en transparante informatievoorziening een belangrijke rol.’ 

 • In deze paar zinnen ligt voor de commissie de basis waarop we met elkaar willen samenwerken. 

  Duidelijke scheiding tussen commissie en raad.

 • De commissies zijn bedoeld om informatie op te halen. En die informatie ophalen kan op verschillende manieren. U heeft ze kunnen lezen in de voorstellen.
 • De raadsvergadering is niet bedoeld om de commissievergaderingen over te doen, maar geeft ruimte voor betoog, debat en besluitvorming.
 • Om dat zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden stelt de commissie voor om met spreektijden te gaan werken. Wij doen het voorstel om iedere fractie evenveel spreektijd te geven, ongeacht de grootte van de fractie. Reden daarvoor is het uitgangspunt van evenredigheid. Ieder geluid kan gehoord worden en daar is voor iedereen evenveel tijd voor. Het maakt dat standpunten kort en bondig moeten worden weergegeven. Dat dwingt ons ook allemaal om na te denken waar de nadruk op moet worden gelegd en waar de tijd en energie naar toe moet gaan.

  Zittend spreken.

 • Tijdens de thema avond hierover op 21 februari heeft het merendeel van de aanwezigen aangegeven tijdens de raadsvergadering vanaf de zitplaats te willen spreken. Dat voorstel hebben we niet overgenomen. U heeft kunnen lezen waarom. Wel zien wij mogelijkheden om – in navolging van de gemeenteraad van Rotterdam – staand op de plek te spreken.

  Drie klikovoorstellen.

 • In het rapport zijn drie voorstellen opgenomen die de commissie uit de kliko heeft gevist. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit een lastige afweging was.
 • De commissie heeft zich laten adviseren over de drie punten te weten: van de lijst achteraan: 11, 14 en 15
 • Het bleken drie voorstellen te zijn die meer toelichting nodig hadden om te voordeel van doorvoeren helder te krijgen. Die heeft de commissie gekregen. Vandaar dat ze hier nu toch genoemd worden.

  Tenslotte is het helder dat niet alles in één keer doorgevoerd kan worden. Er wordt voorgesteld om met 13 voorstellen te starten en in een later stadium de overige in te voeren.

  Een moment van evaluatie en monitoring lijkt ons als commissie een vanzelfsprekendheid wanneer we met de voorstellen in de praktijk gaan werken.

  Voor de bespreking op dit moment sluit ik mij aan bij het verzoek van de voorzitter om puur verhelderingsvragen te stellen die het mogelijk maken om als fractie een goed besluit te kunnen nemen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
170629 Tot de kern komen - v 15 juni rapportage commissie Van Zijl346,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Verbinden door anders te vergaderen (rapport commissie van Zijl)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.