De nabeschouwing bij Algemene Beschouwing 2015

Euro'smaandag 13 juli 2015 12:17

‘Een goede basis om de komende jaren te werken aan een sterke en financieel gezonde gemeente Krimpenerwaard’.

De eerste Algemene Beschouwing van de gemeente Krimpenerwaard zit er op! Een beschouwing op de aangepaste begroting 2015-2018, het Collegewerkprogramma 2015-2018 en de kadernota voor 2016. Veel papier, veel leeswerk, veel woorden, veel gesproken woorden en veel vragen. Gelukkig ook veel antwoorden en toezeggingen en natuurlijk de nodige moties en amendementen.

De beschouwingen verliepen in goede sfeer. Veel aandacht in z’n algemeenheid voor de zorg en jeugdzorg, Wmo, de zondagsrust!, en uiteraard zeer veel aandacht voor de financiën. Met elkaar waren we het er over eens dat ambities nog zo groot en mooi kunnen zijn, als de financiën ontbreken voor grootse plannen, is de eerste stap er voor zorgen dat we kunnen doen wat we moeten doen.

Aandachtspunten van de ChristenUnie waren o.a. snel informatie over het functioneren van de sociale teams, herindicatie huishoudelijke hulp en het zorgloket. Maar ook zoeken naar mogelijkheden om de verbinding te maken tussen jong en oud als het gaat om de brede samenlevingsvisie, vrijwilligers inzetten bij de schuldhulpverlening, de uitvoering jeugdwet en strikte handhaving bij alcoholgebruik en misbruik door jongeren en ouderen. Het College deed de volgende toezeggingen:

- In september zullen er rapportages komen op het gebeid van sociale teams, Wmo, herindicatie en zorgloketten.

- Er komt dit jaar een notitie jeugdzorg en snel een thema avond Jeugdbeleid en Wmo.

- Via het subsidiebeleid zal de verbinding worden gelegd tussen jong en oud.

- Toezicht en aandacht voor alcohol- en drugsmisbruik wordt meegenomen in schoolconvenanten.

- Onze motie m.b.t. het inzetten van vrijwilligers bij (vroegtijdige) schuldhulpverlening is goed ontvangen door College en unaniem aangenomen door de raad.

Daarnaast vroegen wij aandacht voor duurzaamheid door middel van een amendement voor structureel extra geld (€ 25.000) voor uitwerken innovatie voorstellen op het gebied van duurzaamheid, ondernemen en een topnotiering in de lijst van de meest MKB-vriendelijke gemeente, terugdringen regeldruk en snel starten met het inzetten op een fairtradegemeente. Onze voorstellen op dit vlak zijn bijna allemaal overgenomen door het College. De concrete toezeggingen hierbij zijn:

- Begin 2016 gaat het College binnen het bedrijfsleven een kopgroep vormen die een start gaan maken met de Fairtrade gedachte en dat zo als een olievlek kan gaan uitgroeien.

- Een Duurzaamheids-innovatieprijs voor bedrijven wordt uitgewerkt.

- Ons amendement is unaniem door de raad overgenomen en wordt uitgewerkt door College.

- Er zal gewerkt gaan worden aan een ondernemersplatform en aan concrete actieplannen met o.a. de detailhandel.

- Het College gaat zich inzetten voor subsidieringen via Provincie en Europa om zo investeringen te verdubbelen.

- Er worden initiatieven ondernomen rond leren, onderwijs en bedrijven.

Op het gebied van een servicegerichte gemeente is ons toegezegd dat:

- Het College burgers laagdrempeliger gaat informeren over de gemeentefinanciën door een app. te ontwikkelen en mogelijk via filmbeelden uitleg doet.

- Voor het schrappen van extra regels en dus regeldruk verminderen, zal worden opgepakt en aangepakt in overleg met ondernemers. Het streven is naar 20% minder regeldruk.

Als het gaat om de gemeentefinanciën was de wethouder vrij duidelijk ‘ik had het liever ook anders gezien’. En daarmee duidde ze op het grote tekort waar we mee starten. ‘Iedereen streeft naar een meerjarig sluitende begroting, maar dan moet er wel het nodige gebeuren aan ombuigingen en bezuinigingen. Daar ligt een grote opdracht en uitdaging de komende jaren voor Raad en College. Dit eerste jaar is nodig om een goed inzicht te krijgen. Eind van dit jaar zal er meer te vertellen zijn over de financiën die nodig zijn voor het uitvoeren van huidige beleid. En dus ook over wat er nodig zal zijn om tot sluitende begrotingen te kunnen komen’.

Voor ons dus de opdracht om de komende periode kritisch het uitgavenpatroon van de gemeente te volgen en daar bij te sturen waar nodig. Waarbij we voortdurend in gedachten zullen blijven houden dat het in eerste instantie gaat om zorg voor onze inwoners en gebied en financiën daartoe een middel zijn.

« Terug