verslag ledenvergadering 4 maart 2015

Notulen
van de Algemenen ledenvergadering van de ChristenUnie Krimpenerwaard op 4 maart 2015 in De Schakel, Bergambacht

aanwezig: 21 leden en 1 bezoeker (Piet Adema, onze spreker); afwezig gemeld zijn de leden Gert Cammeraat, Teus Hoogerwaard, Marjan van der Ree, Theo Segers,. Klaas Roelof de Wit en Elisabeth van Zijl, alsmede Marjan Grinwis van de PU Zuid Holland.

1. Opening
door de voorzitter, Anthony Tom. Hij verwelkomt alle aanwezigen en leest Psalm 1. Het beeld van de boom spreekt ons in Krimpenerwaard, met veel water en bomen, aan. Het beeld van de gelovige die dicht bij God leeft en daardoor vrucht draagt. De Here Jezus heeft de wet vervuld en geeft levend water. De psalm heeft ook de ChristenUnie en het optreden van leden daarvan heel wat te zeggen. Anthony bidt met ons de Here om zegen voor deze vergadering en om kracht en wijsheid om als kinderen van God ons politieke werk te doen. We zingen vervolgens 2 coupletten van het lied Majesteit. Dit lied en de informatie bij alle agendapunten wordt, door Cor Slob op een scherm gepresenteerd.

2. Mededelingen
De voorzitter noemt de leden die met kennisgeving afwezig zijn en verzoekt , voor zover dat nog niet is gedaan, de presentielijsten in te vullen. Het bestuur is actief bezig ledenwerving. Ook de leden worden opgewekt hun steentje bij te dragen. De brochures met inschrijfformulier liggen gereed om mee te nemen. Laat iedereen een lid werven! Ook dubbel - leden binnen gezinnen zijn welkom. Groei is voor de partij essentieel, financieel belangrijk ook voor de CU Krimpenerwaard, maar het is vooral bemoedigend als meer mensen meebidden en –werken. Ook noemt Anthony de manieren waarop het bestuur en de fractie met leden enz. communiceert: Nieuwsbrieven, Website, Facebook en Twitter, persberichten. Desgevraagd zijn er uit de zaal geen aanvullende wensen.

3. Notulen van de oprichtingsvergadering op 1 juli 2014
a. Deze worden ongewijzigd vastgesteld.
b. Gemeld wordt dat de suggestie van de heer Mes in het Reglement is opgenomen (punt 2.d). Verder zijn er geen vragen naar aanleiding van deze notulen.

4. Huishoudelijke zaken
a. Het jaarverslag van de vereniging over 2014 roept geen vragen op en wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. De penningmeester Leen de Kooter geeft een korte toelichting op de Staat van Baten en Lasten 2014 en op de Balans. Er zijn geen vragen over. Dat geldt ook voor het verslag van de kascontrolecommissie. Deze wordt bedankt voor het controlewerk. De vergadering geeft goedkeuring aan het gevoerde financiële beleid. Ook de begroting wordt, na toelichting van Leen, ongewijzigd vastgesteld. De leden H. Speksnijder en P. van Willigen vormen de kascontrolecommissie 2015.
c. Bestuursverkiezing: Leen de Kooter treedt per heden af; Vincent Kooijman is al eerder teruggetreden omdat hij het bestuurslidmaatschap niet kon combineren met zijn werk. De door het bestuur voorgestelde kandidaten mevrouw Magda Both-Riedijk (Stolwijk) en de heer Kars Terlouw (Berkenwoude) stellen zich kort voor. Uit de vergadering worden geen aanvullende kandidaten gesteld. Beide kandidaten worden met algemene stemmen gekozen en welkom geheten in het bestuur. Het bestuur heeft besloten dat Erik van der Does de Bye het penningmeesterschap zal overnemen van Leen de Kooter. Deze wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor al zijn activiteiten. Dit wordt onderstreept met een bloemetje.
d. De voorzitter vertelt welke campagne - activiteiten er zijn/worden gedaan voor de verkiezingen van de PS en de 3 Waterschappen in Krimpenerwaard: vooral posters op aanplakborden en raamposters. Hij roept de leden op zoveel mogelijk raamposters op te hangen. Er zijn nog posters beschikbaar om mee te nemen, evenals een paar beplakte borden. Verder is/wordt er informatie gegeven via website, Nieuwsbrief en Sociale media. Op 13-03-15 is er van 10.00 - 11.45 uur een Kris Kras Tour door de Krimpenerwaard van CU - kandidaten voor de PS, met medewerking van wethouder Vente, die daarvoor een aantal thema’s heeft voorgesteld. Iedereen wordt opgeroepen te gaan stemmen!

5. ‘Fundering Vernieuwd’, discussienota september 2014
De spreker, de heer Piet Adema (PA), partijvoorzitter van de ChristenUnie wordt hartelijk welkom geheten. Hij stelt zichzelf voor en refereert er aan dat er ook in Krimpenerwaard een burgemeester moet komen. Hij is blij met de gang van zaken binnen de ChristenUnie en met name met het feit dat ChristenUnie politici alom gewaardeerd worden vanwege hun inzet en doelgerichtheid, vanuit een hechte basis: Jezus Christus, onze Koning. Ons werk staat in een geweldig perspectief. In een heldere toespraak vertelt hij over de aanleiding om een wijziging van de grondslag in bespreking te brengen en over de voorliggende notitie van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Onder meer komt aan de orde:
- Onze identiteit, de bron waaruit we leven, die alles te maken heeft met onze grondslag,
- Onze grondslag: de bijbel, maar die wordt onderscheiden uitgelegd,
- Het feit dat GPV en RPF daarom de 3 Formulieren van Eenheid in de grondslag opnamen,
- De waardering voor heel veel in de belijdenis, ook vanwege de politieke relevantie,
- De moeite die sommige (evangelische en rooms katholieke) leden hebben met enige punten in de belijdenis,
- Dat niet de wens om breed leden binnen te halen de reden tot het voorstel is, maar het tegemoet komen aan sommige groepen leden.
Daarom wordt gezocht naar een aangepaste grondslag, waarbij het vele waardevolle van de belijdenis bewaard moet blijven (in Unieverklaring en Beginselprogram).
In de bespreking komen onder meer aan de orde:
- Waardering voor PA voor de manier waarop hij dit heeft ingeleid en voor de inhoud ervan.
- Het voorliggende voorstel is wat mager. Aanscherping is nodig. Hoe kan verwatering worden voorkomen? PA: een opscherping is zelfs nodig en zal ook worden doorgevoerd.
- Waarom het apostolicum in de grondslag en niet de ‘diepere en bredere’ geloofsbelijdenis van Nicea? Wat PA betreft die ook en ook ‘Athanasius’.
- Ook de 10 geboden opnemen? PA: Die staat geheel in Gods Woord. Dat moeten we niet versmallen.
- ‘Ons laten inspireren door de belijdenis’ wordt door PA beoordeeld als te zwak.
- Kunnen we niet terugschakelen op de formulering van het RPF? PA: als in 2000 daarvoor zou zijn gekozen zouden we deze discussie nu niet hebben.
- Zorg over sommige geluiden op het Uniecongres en (blijde) verbazing toen een r.k. lid waarschuwde voor verwatering.
- Is er binnen de partij veel onrust ontstaan? PA: dat valt hem mee, maar er is wel zorg. Alle opmerkingen worden in het landelijke bestuur meegenomen.
- Verbazing is er over het feit dat, hoewel in de nota staat dat wijziging van de grondslag moet samengaan met aanpassing van Unieverklaring en Beginselprogramma, nu alleen een wijziging van de Uniefundering voor ligt. PA: in het definitieve voorstel, dat in juni 2015 op het Uniecongres zal worden besproken, zullen voor alle 3 voorstellen voor komen.
Na de bespreking zegt Anthony Tom blij te zijn met deze toelichting. Communicatie blijft belangrijk. Hij dankt de heer Adema hartelijk en wenst hem veel zegen en kracht toe. Voorzien van een streekgebonden presentje als blijk van dank verlaat de heer Adema de vergadering.

6. Gemeente Krimpenerwaard
Onze fractievoorzitter, Benjamin Anker, geeft een overzicht van de politieke activiteiten na de dankbaar stemmende oprichting van onze vereniging op 01-07-14: alle voorbereidingen voor de raadsverkiezingen op 19-11-14, de bijeenkomst op 21-11-14 die in het teken stond van de dankbaarheid over alle activiteiten voor en de uitslag van de verkiezingen. Direct daarna begonnen de coalitieonderhandelingen, die in een goede sfeer verliepen en binnen 4 weken resulteerden in een coalitie van VGBK, SGP, VVD en ChristenUnie, met een programma dat goed aansluit op ons verkiezingsprogramma. Benjamin noemt daarbij een aantal voorbeelden. Wij mochten 1 van de 5 wethouders leveren. Op zorgvuldige wijze en met medewerking van een externe adviseur, de heer Piet van der Sluis (v.h. onder meer wethouder in Gouda), is een keus gemaakt uit onze 3 capabele kandidaten. Sinds 2 januari jl. maakt Jan Vente deel uit van het college.
Aan de hand van de volgende 3 stellingen worden enige actuele onderwerpen besproken:
1.”De discussie over de OZB - verordening heeft een valse start opgeleverd voor de gemeente Krimpenerwaard; dit had voorkomen kunnen en moeten worden.”
De teneur van de bespreking is: eigenlijk wel. Al was de ophef in Schoonhoven te verwachten, de voorbereiding had wel wat beter mogen zijn en de wethouder had wel anders mogen reageren, al heeft de volgende raadsvergadering wel wat goed gemaakt.
2. “ De ChristenUnie moet het sociale gezicht zijn van deze coalitie en een brugfunctie vervullen tussen coalitie en oppositie.”
Reactie: ja, want deze coalitie is nogal ‘rechts’. Als de CU deze rol vervult zal er voorzichtig moeten worden geopereerd, om niet scheef te worden aangekeken. Opgemerkt wordt dat de oppositie zich vooral richt tegen de VGBK. De PvdA stelt zich redelijk constructief op.
3. “ Het ontbreken van kernenbeleid in het coalitieprogram is een gemiste kans; de ChristenUnie moet zo snel mogelijke kerngerichte initiatieven nemen om dit te compenseren.”
Uit de bespreking blijkt dat dit punt bewust is weggelaten, vanwege de financiële onzekerheden. Het feit dat partijen dit zelfs als slogan hadden roept hierbij vragen op. Men wordt er over aangesproken. Voorbeeld: de enige middenstand in Berkenwoude, de marktkooplieden, voelt zich bedreigt door hogere marktrechten. In kleine kernen is er zorg over de aandacht in het grotere geheel. Negatieve ervaringen die wij van burgers vernemen geven we via onze wethouder en fractie direct door. Belangrijk is dat er alert op wordt gereageerd en er terugmelding is naar de betrokkene. Binnen het bestuur spreken we over contactpersonen per kern. De oproep vanuit de vergadering is: ontwikkel een kernenbeleid; het staat in ons programma!

Verbazing is er over het feit dat het Veenweidepact niet in de portefeuille van onze wethouder zit. Benjamin zegt dat wij er geen harde eis van hebben gemaakt. Wel hebben wij geëist dat de portefeuille Economie echt inhoud zou hebben. Het landbouwdeel van het Veenweidepact valt onder deze portefeuille. De vraag of het voor de SGP een absolute eis was om het Veenweidepact te beheren wordt door Benjamin ontkennend beantwoord.

7. Rondvraag
Er wordt gevraagd of de verkiezingen zijn geëvalueerd. Dat is het geval. Besproken is ook dat Ouderkerk, waar een aanzienlijk stemmenverlies was, in de komende tijd speciale aandacht moet hebben.
De voorzitter vestigt de aandacht op het gezellig napraten, de koffiepot, de presentielijst, het meenemen van posters, enz.

8. Sluiting van de vergadering
Nadat we samen 4 coupletten van het lied ‘De dag in Uwe gunst ontvangen’ hebben gezongen gaat Benjamin Anker voor in dankgebed en sluit de voorzitter deze vergadering.

Na afloop is er nog een geanimeerd samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.