notulen 28 oktober 2015

Notulen 28 oktober 2015

Notulen

van de  ledenvergadering van de ChristenUnie Krimpenerwaard op 28 oktober 2015 inKaasboerderij Hoogerwaard, Ouderkerk aan den IJssel.

 

Aanwezig: 29 leden

Afwezig gemeld zijn de leden: Martje en Jack Bijl, Magda Both, Rien Bregman, Gerdien van der Does de Bye, Meindert Leerling, Sjaak Maasland, Nelly de Vrij, Piet van Willigen, alsmede een niet-lid.

 

 1. Opening  

door de voorzitter, Anthony Tom. Na zijn welkom zingen we 2 coupletten van het gezang ‘Heer, U bent mijn leven’  en leest Anthony Matteus 25:31-46. In dit gedeelte en met name in de verzen 40 en 45 gaat de Here Jezus naast de vreemdelingen staan. Dat heeft ons, vooral ook in verband met de Vluchtelingen-problematiek, heel wat te zeggen. Zien wij Jezus staan? Hij was hoog geplaatst en daalde af naar deze wereld om ons te redden (Joh. 3:16). Bepaalt Zijn houding ons handelen, ook in de concrete actuele vraagstukken?  Anthony bidt  met ons de Here om Zijn zegen voor deze vergadering en om kracht en wijsheid om als kinderen van God ons politieke werk te doen.

Mededelingen

Genoemd worden de met kennisgeving afwezigen. Anthony vraagt aandacht voor het invullen van de presentielijst, voor het informele samenzijn na afloop van de vergadering en het vullen  van de koffiepot.

 

 1. Huishoudelijke zaken
 • De  notulen van de ledenvergadering op 4 maart 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. Deze notulen blijken geen bespreekpunten op te leveren.
 • Bestuursverkiezing: Floor Brouwer (Ouderkerk aan den IJssel) treedt per heden af. Het bestuur stelt als kandidaat voor:  mevrouw Frederique Nieuwenhuizen (Lekkerkerk) die zich, door het een en ander over zichzelf te vertellen, aan de vergadering voorstelt. Er blijken geen tegenkandidaten te zijn. Frederique wordt met algemene stemmen en applaus gekozen. Het bestuur is er blij mee dat zij het secretariaat wil gaan overnemen. Magda Both, die vandaag afwezig is heeft zich bereid verklaard om de bestuurs- en ledenvergaderingen te gaan notuleren. Floor wordt bedankt voor zijn werk voor de ChristenUnie, hetgeen aan het eind van de vergadering onderstreept wordt door een attentie.
 • Recent heeft Teus Hoogerwaard (2e voorzitter en promotor) helaas moeten besluiten als bestuurslid af te treden. Teus wordt hartelijk bedankt voor al zijn activiteiten en inzet. Het was niet mogelijk nu al een vervangende kandidaat voor te stellen. Het bestuur zou graag een promotor aantrekken, die zowel het bestuur als de fractie ondersteunt. Suggesties  zijn zeer welkom!
 • Kars Terlouw, die als 20-jarig bestuurslid zich vooral bezig houdt met jongeren, informeert de vergadering  over de  activiteiten om jongeren bij de politiek en de ChristenUnie te betrekken. Samen met een SGP - en een CDA - jongere wordt gewerkt aan een bijeenkomst voor jongeren op 22-01-2016, met als onderwerp de Vluchtelingenproblematiek en als sprekers Tweede Kamerleden (ChristenUnie: Joël Voordewind, CDA: Sybrand Buma, SGP: Kees van der Staay; ook uit de niet christelijke partijen wordt iemand uitgenodigd, van Groen Links of van Denk). Deze vergadering zal een christelijke opening/sluiting hebben, maar bewust open staan voor een breed publiek. Desgevraagd worde de volgende suggesties genoemd om jongeren te (be)trekken: jeugd van kerken (via jeugdverenigingen), leraren maatschappijleer middelbare scholen benaderen, een app - groep maken. Als de vergadering in januari voorbij is zullen andere activiteiten worden ontwikkeld, waaronder het werven van jongere leden voor de ChristenUnie.
 • Ledenwerving heeft voortdurend de aandacht van het bestuur. Daar zijn folders voor, die ook op de tafels in de zaal liggen. Een flink aantal potentiële leden is schriftelijk benaderd. Gebleken is dat dit alleen effect zal hebben als mensen ook mondeling of telefonisch benaderd worden. Omdat de medewerking van de leden hiervoor belangrijk is wordt een inspirerend en instructief filmpje vertoond, waarin 4 kiesverenigingen een beeld geven van hun (succesvolle) aanpak. Momenteel heeft onze afdeling 207 leden. Vanuit de zaal wordt gesuggereerd om het doel voor over een jaar op 250 te stellen. Het bestuur zal zich opnieuw beraden over de

methoden van aanpak van de ledenwerving eb en de inschakeling van de leden hierbij.

 • Informatie over activiteiten van de ChristenUnie:

Regionaal: er zijn en worden vergaderingen belegd van een aantal afdelingen in de regio. Het doel daarvan is door uitwisseling van ervaringen en kennis elkaar verder te helpen. Een  positieve activiteit. Ook is er zinvol contact geweest met de fractievoorzitter van de ChristenUnie in Utrecht, terwijl onze fractie ook contacten heeft met die in Gouda.

Provinciaal:  minstens eenmaal per jaar belegt het provinciale bestuur een vergadering met alle afdelingen in Zuid Holland. Op 11 november a.s. is er weer een. Ook de fractie in de Provinciale Staten probeert door bijeenkomsten contacten met en inbreng van de achterban te krijgen.

Landelijk : geattendeerd wordt op de open dag in het gebouw van de Tweede Kamer op 31 oktober a.s.  Teruggekeken wordt op het Uniecongres waar de grondslagdiscussie werd afgerond en onze inbreng onzerzijds deels werd gehonoreerd. Het volgende Uniecongres is op 21 november a.s.

 

 1. 'ChristenUnie Krimpenerwaard: onderscheidend en effectief?'

Benjamin Anker informeert ons over de goede samenwerking binnen de fractie en met de wethouder. De ChristenUnie wil ‘onderscheidend en effectief’ zijn, maar lukt dat ook? Benjamin schetst het groeiproces. Het was wennen: de grote hoeveelheid stukken, veel vergaderingen, de beperkingen als (kleinste) coalitiepartij, waarbij de coalitie – ook als wij tegen zouden  stemmen – nog een meerderheid zou hebben.

Bij de start was het doel zoveel mogelijk van ons programma in het coalitieakkoord te krijgen. Met een aantal voorbeelden geeft Benjamin aan dat dit goed gelukt is. Dus was het effectief! De fractie heeft daarna meerdere voorstellen gedaan die onderscheidend waren. Als die werden aangenomen waren ze ook effectief. Als ze niet werden aangenomen was dat niet het geval. Met een aantal voorbeelden maakt hij dat duidelijk. Kortom: de fractie zoekt vanuit de basis van Bijbelse politiek het goede voor de gemeente, de inwoners en de maatschappelijke geledingen en wil daarbij onderscheidend en effectief zijn. De betrekkelijk kleine groep mensen die van dichtbij de gemeentepolitiek volgen herkennen dat wel. De fractie zoekt in overleg met het bestuur naar wegen om onze positieve inbreng ook breder in de samenleving te laten landen.

Elisabeth van Zijl vertelt dat de start haar niet meeviel. Veel dingen die anders waren dat voorheen, het echt leren kennen van de 30 raadsleden, de stapels uitnodigingen voor bijeenkomsten terwijl je veel liever de ‘straat op zou gaan’ om te weten wat daar leeft. Zoals overleg met scholen om te weten wat daar nodig is, het deelnemen aan de groenalliantie. Er vindt met de aanwezigen een gedachtewisseling plaats over verbetering van recreatie en toerisme. Suggesties: samenwerking met de recreatieve en de agrarische sector, uitbreiding recreatieve voorzieningen bv. in het Loetbos (fitnesspad, natuurpaden,klimbos, enz.), samenwerking met de recreatie net buiten Krimpenerwaard. Anderzijds wordt ook de grens benadrukt. Krimpenerwaard moet het eigen  karakter wel behouden.

Ton van Dorp vond de overgang van wethouder naar raadslid wel speciaal. Gemeentebelang Schoonhoven en Pro Krimpenerwaard eisen veel aandacht op. Door de goede inbreng ervaren de andere partijen de ChristenUnie groter dan dat die is.  Ton is blij met hoe er met de menskracht binnen de fractie wordt omgegaan: de burgerleden doen echt inhoudelijk mee. Door de 7 fractieleden en de wethouder is er een goede dekking voor de Krimpenerwaardse problematiek. De ChristenUnie is als coalitiepartij niet zo overtuigd van het nut veel schriftelijke vragen. Verwijzend naar de speerpunten in ons programma (zorg, financiën, economie en serviceverlening van de gemeente) doet Ton een oproep naar de achterban om onderwerpen aan te dragen.

Voor wethouder Jan Vente was het samenwerken in het college ook echt wennen: een ervaren burgemeester en 4 collega-wethouders. Niet iedereen is even sterk in het ‘zenden’ en  ‘ontvangen’. Vanwege de portefeuille economie heeft Jan veel bedrijven bezocht met vragen als: wat willen jullie, welke behoeften zijn er en de veiligheidsaspecten. De ontvangen informatie wordt gebruikt voor het binnenkort op te stellen beleidsplan. Jan is ook wethouder van Sociale Zaken, met onder meer de ambitie om het aantal bijstandtrekkers door het scheppen van banen terug te brengen van 600 naar 400. Hier is de combinatie van wethouder Economie en Sociale Zaken een voordeel. Er worden maatregelen doorgevoerd om Sociale Zaken beter toe te rusten voor de vele taken.

Op de informatie van de raadsleden en de wethouder wordt door de aanwezigen geanimeerd op gereageerd, met als resultaat een waardevolle vergadering. Zo geanimeerd dat omwille van de tijd wordt afgezien van het bespreken van de geagendeerde stellingen.

 

 1. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 

 1. Sluiting van de vergadering

Na het zingen van 3 coupletten van het lied ‘Dankt, dankt nu allen God gaat ‘ Floor Brouwer voor in dankgebed en sluit de voorzitter deze vergadering.

 

Na afloop is er nog een geanimeerd samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.