Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

ChristenUnie Krimpenerwaard

 

Het jaar 2015 was het eerste volledige jaar in het bestaan van de ChristenUnie Krimpenerwaard. Er is voortvarend verder gewerkt aan de opbouw van onze politieke vereniging en de inhoud van ons werk en vooral aan de praktische invulling in de raadscommissie, de raad en het college. Het bestuur werkte aan de hand van een jaarprogramma waarin, uitgaande van de vergaderingen van de raad, de raadscommissie en de fractie, alle activiteiten van de ChristenUnie zijn opgenomen.

 

Vereniging

Ledenvergaderingen: Op 4 maart en op 28 oktober vonden in De Schakel te Bergambacht resp.  in de Kaasboerderij Hoogerwaard te Ouderkerk aan den IJssel ledenvergaderingen plaats.

Op 4 maart waren (helaas maar) 21  leden aanwezig. De vergadering stelde het jaarverslag 2014 vast en ging akkoord met de jaarcijfers 2014, het rapport van de kascontrole - commissie en de begroting voor 2015. In plaats van Leen de Kooter, die aftrad, en de eerder tussentijds teruggetreden Vincent Kooijman werden Magda Both uit Stolwijk en Kars Terlouw uit Bergambacht gekozen. Leen de Kooter werd dank gebracht voor zijn werk. Erik van der Does de Bye nam het penningmeesterschap van hem over. Kars Terlouw gaat vooral proberen jongeren te betrekken.

Partijvoorzitter Piet Adema, lichtte op een voortreffelijke manier de door de Groen van Prinsterer Stichting opgestelde notitie over de grondslag van de partij “Fundering Vernieuwd” toe en ging uitgebreid op de vragen en de kritiek uit de vergadering in, met de belofte allerlei opmerkingen in te brengen bij het vaststellen van het definitieve voorstel.

Fractievoorzitter Benjamin Anker gaf informatie over de na de raadsverkiezingen van 19 november 2014 gevoerde coalitieonderhandelingen, de wethouderskeuze en het werk in/van de fractie. Mede aan de hand van 3 stellingen discussieerde de vergadering over het gevoerde en te voeren beleid.

Op 28 oktober waren 29 leden aanwezig. In de vacature wegens periodiek afteden van Floor Brouwer, die bedankt werd voor zijn werk, werd voorzien door de verkiezing van Frederique Nieuwenhuizen uit Lekkerkerk, die ook het secretariaat overneemt. Magda Both zal voortaan de vergaderingen notuleren. Teus Hoogerwaard trad vanwege drukke werkzaamheden ook af en werd eveneens door de voorzitter bedankt. Geprobeerd zal worden de functie Promotor zo in te vullen dat deze ook voor de fractie zal werken. Kars Terlouw lichtte de voorgenomen activiteiten toe om jongeren te betrekken bij de politiek en  de ChristenUnie, door het beleggen in het voorjaar 2016 van een openbare vergadering over de vluchtelingenproblematiek.

Over hoe de ledenwerving in enige gemeenten is gevoerd werd een instructief filmpje vertoond. De vergadering reageerde enthousiast en stelde  als doel het huidige ledenaantal van 207 in 2016 op te voeren naar 250. Het bestuur wil, met medewerking van de leden, daaraan stelselmatig werken. Leden die bedanken worden aangesproken en nieuwe leden worden verwelkomd.

Benjamin Anker vertelde het een en ander over het reilen en zeilen binnen de fractie, waarin ook de burgerleden een volwaardige taak hebben, en over het functioneren in de commissie en de raad. Ook de samenwerking met onze wethouder en het college werd toegelicht. De ChristenUnie wil ‘onderscheidend en effectief’ zijn. Veel van onze in het coalitieprogramma ingebrachte punten zijn dit. Ook in de vergaderingen streeft de fractie er naar om het goede te bereiken voor de burgers, de maatschappelijke geledingen en de gemeente als geheel. Bij de insiders is wel bekend dat de ChristenUnie veel goed werk doet. In overleg met het bestuur wordt er aan gewerkt om dit ook breder in de samenleving uit te dragen. De raadsleden Elisabeth van Zijl en Ton van Dorp vertelden iets over hun ervaringen in de nieuwe, grotere gemeente. Ook wethouder Jan Vente gaf informatie over de samenwerking binnen het college en de speerpunten van zijn portefeuille. Het geheel resulteerde in een geanimeerde gedachtewisseling met de vergadering, waaruit ook verschillende suggesties kwamen. Aan bespreking van de vooraf toegestuurde stellingen kwamen we niet meer toe. Waardevol bleek het napraten onder het genot van een hapje endrankje.

 

Bestuur

De samenstelling van het bestuur was in 2015 als volgt:

Voorzitter:                   Anthony Tom

2e Voorz./Promotor:   Teus Hoogerwaard, die per 28 oktober 2015 uit het bestuur trad; de functies 2e voorzitter en promotor moeten nog door het bestuur worden ingevuld

Secretaris:                  Floor Brouwer, tot 28 oktober 2015 toen hij aftrad; Frederique

Nieuwenhuizen werd tot bestuurslid gekozen en tot secretaris benoemd.

Penningmeester:        Leen de Kooter, tot 4 maart 2015, toen hij aftrad; algemeen bestuurslid Erik van der Does de Bye volgde hem op als penningmeester

Politiek Secretaris:     Cor Slob

Lid:                              Marga Both, die op 4 maart 2015 tot bestuurslid werd gekozen                

Lid:                              Vincent Kooijman, tot medio 2015 toen terugtrad uit het bestuur

Lid:                              Jacob de Mik

Lid:                              Kars Terlouw, die op 4 maart tot bestuurslid werd verkozen          

Lid:                              Wim de Wit

 

Naast veel overleg via telefoon en e-mail vergaderde het bestuur 6 maal. De fractievoorzitter neemt, als adviseur van het bestuur, aan de bestuursvergaderingen deel. Omgekeerd bezoeken sinds medio 2015 de bestuursleden bij toerbeurt de commissie- en raadsvergaderingen. In elke bestuursvergadering wordt aandacht besteed aan het werk van de fractie, de raads(commissie) en het college. In het verlengde daarvan werd er ook een bestuursvergadering met de gehele fractie en de wethouder gehouden. Met name de vraag hoe wij voor de activiteiten van de ChristenUnie een breder forum kunnen creëren kreeg daarin aandacht.

Het bestuur besteedde verder veel aandacht aan de voorbereiding van de ledenvergaderingen, activiteiten rond de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen en de evaluatie van de verkiezingsuitslagen daarvan, partijbrede, provinciale en regionale onderwerpen, het financieel reilen en zeilen van de vereniging, activiteiten om jongeren bij de politiek resp. de ChristenUnie te betrekken, de vraag hoe wij delen van onze gemeente kunnen bereiken/bewerken waar wij relatief weinig stemmen kregen en  ledenwerving.

De registratie van onze vereniging bij de Kamer van koophandel werd aangevraagd en afgerond. Daardoor is ook onze ANBI/status geregeld.

Aandacht  werd gegeven aan de eervolle benoeming en installatie als burgemeester van Staphorst van Theo Segers. Ook het wel en wee binnen de vereniging en soms daar buiten kreeg aandacht.

De communicatie vormde een vast aandachtspunt in de bestuursvergaderingen.

Onze Nieuwsbrief verscheen 4 maal en werd digitaal naar de leden en de sympathisanten gezonden. Ze worden gevuld  met berichten van het bestuur en vooral van de fractie. Onze

Website werd dankzij de geweldige medewerking van de gebroeders Beuckens steeds up to date gehouden. Met name de fractie en het bestuur droegen relevante informatie aan.

Naast deze kanalen wordt er ook via Twitter en Facebook gecommuniceerd.

Afgevaardigden van het bestuur bezochten congressen van de partij en provinciale en regionale vergaderingen. De door onze vereniging ingebrachte motie en amendementen rond de aanpassing van de Statuten van de ChristenUnie werden door het Congres deels gehonoreerd.

 

Fractie en wethouder

Raadsleden: Benjamin Anker (fractievoorzitter), Elisabeth van Zijl en Ton van Dorp

Burgerleden in de fractie: Gerrit Both, Siem Opschoor, Cor Slob en Anthony Tom

Wethouder (onder meer Sociale Zaken en Economie): Jan Vente

Onze burgerleden draaien in de fractie en de raadscommissie volledig mee met de raadsleden. Er is sprake van goede verhoudingen. De wethouder bezoekt  in de regel de fractievergaderingen. Daarin worden de commissie - en raadvergaderingen voorbereid en komt het algemene beleid ter sprake. Het  bestuur ontvangt hiervan de korte verslagen. De fractie heeft een belangrijk aandeel in de communicatie naar leden, sympathisanten en de verdere samenleving van Krimpenerwaard. Aan de communicatie naar bredere lagen van de samenleving wordt gewerkt. Omgekeerd kunnen burgers bij de fractie en de wethouder terecht als ze met problemen zitten, die niet direct via de gemeentelijke kanalen kunnen worden opgelost. Op onze website zijn daartoe de contactpersonen per kern aangegeven.

 

Tenslotte

Alle vergaderingen werden begonnen met gebed. Want van onze God en Vader waren en zijn we afhankelijk. En ons werk had als doel Hem te dienen en te eren en onze samenleving te dienen. We mogen dankbaar terugkijken op 2015 en constateren dat er veel werk is verzet.  Het bestuur is dankbaar voor de inzet van onze fractie en wethouder en de wijze waarop werd en wordt samengewerkt. Dankbaar zijn we ook voor de vele medewerking die we ontvingen. Zoals we God altijd hebben gebeden om hulp, wijsheid en inzicht zo danken wij Hem voor alles wat Hij in zijn gunst aan ons heeft gegeven.

 

Namens het bestuur:                                                                                                     

 

Anthony Tom, voorzitter                    Frederique Nieuwenhuizen, secretaris