Raadsvergadering 7 april gemeenteraad Krimpenerwaard

verslag raadsvergaderingwoensdag 08 april 2015 19:03

De vergadering op 7 april van de gemeenteraad Krimpenerwaard verliep harmonieus! Alle vier de raadsvoorstellen die op de agenda stonden werden unaniem aangenomen.

Kredietvoorstel De Groote Zaag

Het ‘kredietvoorstel recreatieve voorzieningen De Groote Zaag’ was tijdens de commissievergadering al uitvoerig en naar tevredenheid besproken waardoor het als hamerstuk tijdens de raadsvergadering kon worden behandeld. Een hamerslag was de enige actie om het voorstel aan te nemen. We zien uit naar de aanpassingen en verbeteringen zodat veel inwoners en toeristen kunnen genieten van dit natuurgebied.

Harmonisatie leerlingenvervoer

Het ‘voorstel harmonisatie verordening leerlingenvervoer’, kostte iets meer tijd, wat met name kwam door wat onduidelijkheden voor de VVD in het voorstel. Leidend voor de harmonisatie was de verordeningen die gehanteerd werden in de voormalige gemeente Vlist en Ouderkerk. Concreet werd voorgesteld om de harmonisering van de Verordeningen leerlingenvervoer tot stand te brengen door het drempelbedrag te schrappen voor leerlingen die een speciale school voor basisonderwijs bezoeken (dit gold dus al in de gemeenten Vlist en Ouderkerk) en opstapplaatsen te hanteren voor alle kinderen die gebruikmaken van het aangepast vervoer.

Het is goed om gezinnen met kwetsbare kinderen te ondersteunen. Juist in de periode op de basisschool is aangepast onderwijs zo belangrijk. De ChristenUnie wil graag dat kinderen zich veilig weten, dat er goed voor hen gezorgd wordt en een goede, passende school draagt daar aan bij. Dat er nu opstapplaatsen worden gehanteerd is iets waar wij ook mee kunnen instemmen, maar alleen wanneer ook dat veilig is. Te denken valt hierbij aan de smalle dijken die onze gemeente kent. De wethouder gaf aan dat kinderen die langs een dijk wonen die geen veilige opstapplek heeft wel thuis zullen worden opgehaald.

Wat blijft in het leerlingenvervoer is dat ouders die hun kinderen een reguliere basisschool laten bezoeken en in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, boven een bepaalde inkomensgrens een financiële bijdrage moeten leveren.

Zienswijze begroting Stichting Primair

De gemeenteraad is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting 2015. Het College had het voorbereidende werk daartoe al gedaan en een zienswijze voor de Raad opgesteld. De raad gaat niet over de manier waarop onderwijs wordt gegeven. Maar heeft wel een rol als het gaat om het vaststellen van de begroting en heeft daarmee ook wel iets te zeggen over de kwaliteit van het onderwijs. Daarom is er eerder een voorlichtingsavond georganiseerd door de Stichting zodat gemeenteraadsleden hun inhoudelijke vragen daar konden stellen.

Tijdens de raadsvergadering ging het om de zienswijze op de begroting. En daar vonden we toch elkaar ook bijna helemaal. Er waren wat verschillende ideeën over de hoogte van vergoeding waarop een lid van de Raad van Toezicht recht op heeft. Maar allemaal waren we het er wel over eens dat die naar beneden bijgesteld diende te worden. Die gedachte had ook het College, maar was volgens alle raadsleden niet voldoende scherp verwoord. Een amendement van de PvdA bracht die scherpte wel aan. Overigens had de ChristenUnie dit voorstel ook al gedaan tijdens de commissievergadering. Het eerste amendement van de gemeente Krimpenerwaard luidt als volgt: ‘Verder menen wij dat de vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht beduidend hoger is dan de vergoedingen van ons bekende vergelijkbare raden van toezicht. En hoger dan de vergoeding welke op basis van toepassing van het advies van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in onderwijsinstellingen, 2013) gangbaar zou zijn. Uit de begroting lezen wij geen heldere onderbouwing of onderwijsprestatie welke een dergelijke forse, afwijkende, vergoeding rechtvaardigt. Vanuit die constatering, roepen wij u op de vergoeding van de Raad van Toezicht te heroverwegen en naar beneden bij te stellen, ook voor het reeds lopende begrotingsjaar 2015, en het bedrag toe te voegen aan de budgetten rechtstreeks ter besteding aan de kwaliteit van het onderwijs’.

Met dit amendement stemden alle raadsleden in. De aangepaste zienswijze zal aan Stichting Onderwijs Primair worden toegezonden.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

De vijf huidige gemeenten hadden nog niet hetzelfde kwijtscheldingsbeleid – wel werden door alle gemeenten bij de kwijtschelding het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100. Hierin moest dus een harmonisering worden doorgevoerd, zodat alle inwoners met een minimum inkomen dezelfde mogelijkheden om kwijtschelding van belastingen hebben. Ook bij deze harmonisatie gold dat het meest ruime gehanteerde kwijtscheldingsbeleid als uitgangspunt diende te worden genomen.

Hiermee ging de gehele gemeenteraad akkoord. Met nog wel de aansporing aan het College om alle middelen die mogelijk zijn om dit kenbaar te maken aan te wenden. De wethouder zegde dit toe. Binnenkort zal er dus meer over het kwijtscheldingsbeleid te lezen zijn op de website van de gemeente.

« Terug