Woonvisie gemeente Krimpenerwaard

donderdag 11 mei 2017 12:59

De woonvisie is een belangrijk document voor onze gemeente. Het zet de lijnen uit voor de toekomst en geeft een beeld van hoe wij willen dat onze Waard er kan gaan zien op middellange termijn (zeg twintig jaar). Goed dus dat hier uitgebreid over is gesproken tijdens de raadsvergadering.

Om maar gelijk met goed nieuws te starten: de woonvisie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Deze visie legt een basis waarop we als raad kunnen gaan bouwen en daarom is het waardevol dat die basis zo breed gedragen is.

Ons raadslid Ton van Dorp verwoordde onze inbreng als volgt:

‘De woonvisie "Kerngericht" is tot stand gekomen na marktonderzoek en na een interactief proces, waar velen hun inbreng hebben gehad. Het is nu nog wachten op de uitwerking per kern. Dat komt in het uitvoeringsprogramma. De fractie van de ChristenUnie had de vertaling van de woonvisie voor de kernen graag nu al gezien. Het college heeft echter toegezegd binnen zes maanden met de uitwerking bij de raad terug te komen.

De fractie heeft het college opgeroepen gebruik te maken van de kennis die in de diverse kernen aanwezig is. Immers vertaling van de ambitie, - denk bijv. alleen al aan de 3.000 woningen die tot 2030 moeten worden gerealiseerd - is een opgave die alleen met draagvlak van de bewoners is te realiseren.

Sterk in deze Woonvisie vindt de ChristenUnie de mogelijkheden van de diverse soorten woningbouw en het eigen initiatief dat mogelijk wordt gemaakt. Sterk ook zijn de verbindingen die gelegd worden met de andere beleidsvelden zoals zorg en welzijn en duurzaamheid. Belangrijke thema's! Hoe huisvesten wij de verschillende bevolkingsgroepen? Zo ook de huisvesting van onze ouderen. Immers de vergrijzing van de waard is zeker nog niet op haar hoogtepunt.

M.b.t. de duurzaamheid zien wij een forse uitdaging voor de toekomst. Niet alleen in de Krimpenerwaard maar voor heel Nederland. De klimaatafspraken van Parijs zijn nog lang niet bereikt. We zullen gas moeten geven op dit terrein. Hoewel de ChristenUnie zeker niet voor gas is. Op het thema duurzaamheid zou de fractie van de ChristenUnie nog wel een sterker accent willen zien: We hebben daarom een Amendement voorbereid. Met de vraag om bij de uitwerking van de beleidsuitgangspunten ook te rapporteren over de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. We bouwen immers voor een langere periode. We zullen dan ook snel tot actie moeten overgaan!

Klik hier voor het amendement A17-12 (dat unaniem door de raad is aangenomen, PDF).

Dan willen wij graag nog terugkomen op een ander belangrijk aspect van onze gemeente. Dat is het buitengebied. Ook in de commissie is dit thema behoorlijk aan de orde geweest. Insprekers en fracties hebben er het nodige over gezegd. Wij zouden graag wensen dat het buitengebied een eigen plek krijgt in deze discussie over de Woonvisie. Dat kan natuurlijk niet zomaar even op deze avond, daar zullen we een zorgvuldig traject voor moeten lopen. We hebben daarom samen met het CDA en met de VGBK een motie voorbereid. (Deze motie is aangenomen met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen). Klik hier voor de motie M17-21 (PDF).

Tot slot heeft de ChristenUnie meegestemd met een motie van het CDA om - daar waar mogelijk - alleen - nog gasloze woningen te bouwen. Ook deze motie is door de raad aangenomen. Moties van VVD en D66 haalden geen meerderheid.’ Klik op de nummers voor de moties M17-22, M17-25 en M17-26 (allen PDF).

We zien uit daar de volgende stappen die met de Woonvisie in de hand gezet kunnen worden!

Klik hier voor de vastgestelde Woonvisie (PDF).

« Terug