De basis is gelegd - nu verder bouwen!

motiedonderdag 29 september 2016 12:27

De gemeenteraad vergaderde op 27 september jl. Volgens burgemeester Cazemier waren de fractievoorzitters de rode draad door de vergadering.

Hiermee bedoelde hij dat er én afscheid werd genomen van een fractievoorzitter, er fractievoorzitters weer terug kwamen én zodoende weer afscheid werd genomen van tijdelijke fractievoorzitters.

Rob Gelijnse – fractievoorzitter van de PvdA – droeg het stokje over aan Marije Willems omdat hij door zijn nieuwe baan niet voldoende tijd meer aan het raadswerk kon besteden. Terecht stelt hij dat het politieke werk veel tijd vraagt en je daar helemaal voor moet gaan. Wanneer de tijd je daarvoor ontbreekt moet je andere keuzes maken, omdat in de eerste plaats – zo gaf Rob aan – zijn gezin er niet onder mag lijden. Hij maakte de keuze om in ieder geval voor nu, de politieke arena te verlaten. Maar niet zonder de raad het advies te hebben gegeven om te stoppen met het ‘naar binnen kijken’, het druk bezig zijn met zichzelf en de manier van vergaderen, maar om vooral naar ‘buiten te kijken’, om ook in gesprek met onze inwoners te gaan. En hij heeft natuurlijk volledig gelijk. Niet wij als raadsleden, maar onze inwoners zijn de basis van onze gemeente!

Nu we als nieuwe gemeente zo’n anderhalf jaar verder zijn mogen we er vanuit gaan dat er een basis is gelegd. Bij de bespreking van de tussentijdse rapportage werd gesproken over waardering. Het lijkt er op alsof we inzicht krijgen in onze financiën en daar grip op gaan hebben. We hebben nog steeds een tekort. Maar het college is op weg om de afspraken in het coalitie akkoord – waarin gesproken wordt over een evenwichtige en gezonde financiële situatie – na te komen. Meer en meer krijgen we inzicht waar het geld naar toegaat. Waar teveel geld naar toegaat of te weinig. Dat is belangrijk. Als raad moet je kaders kunnen stellen en dat kan niet wanneer je niet helder hebt waar het geld aan wordt uitgegeven en of het ook op de goede plekken komt.

Blij zijn we met het feit dat er meer geld gaat naar het groenonderhoud. Ook wij constateerden dat daar meer zorg aan moet worden besteed. Speciale aandacht vroegen wij voor het groenonderhoud op de begraafplaatsen. Als gemeente is het onze plicht om het groen op de begraafplaatsen goed te onderhouden. Dat spreekt van zorg.

De ChristenUnie constateerde dat ook de basis is gelegd als het gaat om het beleid aangaande de informele zorg. Het gaat om zorg die vrijwilligers en mantelzorgers verlenen. Zij zijn onmisbaar. Voor ons als gemeente in z’n geheel, maar nog veel meer voor hen die zij ondersteunen. Zij zijn goud waard. Zij zijn van groot belang in onze samenleven en verdienen daarom onze support en zorg. In het beleidsdocument wordt daar uitgebreid op ingegaan. Ook op de samenwerking met relevante partners om op die manier een goed netwerk, ondersteuning en een vangnet te kunnen bieden aan al die mensen die zo vaak achter de schermen zo veel werk verzetten.

Wij spraken onze waardering uit voor het beleidsstuk, maar constateerden ook dat het nu tijd wordt om te bouwen. Het stuk mag de basis zijn, maar het ‘informele zorghuis’ mag nu snel opgetrokken worden. Het zijn niet de woorden op papier die mensen in hun kracht zetten, maar het zijn mensen die mensen helpen hun kracht te hervinden en zo sterker te worden. Daarom nu investeren in het uitvoeren van beleid: investeren in al die vrijwilligers en mantelzorgers die onze ondersteuning nodig hebben.

Een belangrijke aanvulling op het beleidsstuk is de aandacht voor de jonge mantelzorger. De ChristenUnie kon instemmen met een amendement van de PvdA om de jonge mantelzorger (kinderen tot 18 jaar) een eigen plek in de nota te geven. Kinderen zien veel, horen veel en kunnen ongemerkt zorgtaken gaan overnemen. Dat is niet de bedoeling. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zolang mogelijk kind kunnen zijn. Dat hebben zij nodig om evenwichtig te kunnen opgroeien. Kleine klusjes is heel normaal, maar niet het overnemen van zorgtaken.

Een kritische noot was er bij het krediet voor de Veerstoep in Bergambacht. Dat daar onderhoud moet plaatsvinden was al langer bekend. De voormalige gemeente Bergambacht had daarvoor geen geld gereserveerd. Hoewel het krediet met € 30.000 naar beneden is bijgesteld ten opzichte van het voorstel in de commissievergadering blijft € 366.250 heel veel geld. De financiële dekking hiervoor wordt gevonden in de reserve ‘ontwikkeling Kernen’. (niet te verwarren met de reserve ‘Kernenbeleid’). Hoewel wij moesten slikken zijn we wel ‘overstag gegaan’, zoals ChristenUnie raadslid Ton van Dorp aangaf.

Door de lange agenda en intensieve bespreking zijn de onderwerpen ‘2e herziening bestemmingsplan Dorpskern 2014, 4e kwadrant Bovenkerk Stolwijk’ en het punt ‘Bestemmingsplan Mengelmoestuin, Lekdijk Oost, Bergambacht’ doorgeschoven naar de extra raadsvergadering op 12 oktober a.s.

Het is goed om te constateren dat we als nieuwe gemeente goed op weg zijn. De basis is gelegd, er begint een sterk fundament te komen waarop een gezonde gemeente verder gebouwd kan worden. Als ChristenUnie en coalitiepartner zijn we daar blij mee. Het kan altijd beter. Het kan altijd groener, duurzamer, dienstbaarder en zorgzamer en daar blijven wij ons voor 100% voor inzetten, maar het is goed om te constateren dat we op de goede weg zijn.

« Terug