Inbreng Fractie ChristenUnie bij behandeling van de concept-RES tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2020.

Anthony sporthal Ouderkerk raadsvergadering 2020-07zaterdag 25 juli 2020 12:05

Hoe betrek je gemeenten, gemeenteraden, burgers en bedrijven bij de door de landelijke overheid geformuleerde vraag om over te schakelen naar duurzame energie?

We zitten als Krimpenerwaard in een klein maar overzichtelijk RES-gebied, de vijf Midden-Hollandgemeenten. In de afgelopen tijd zijn raadsleden uit dit gebied door middel van bijeenkomsten meegenomen en bijgepraat. We hebben waardering voor deze aanpak.

Daarnaast hebben we als raad wat ons betreft een heel goede keuze gemaakt om een werkgroep in te stellen. Namens onze fractie neemt commissielid Siem Opschoor deel aan deze werkgroep.

Tot zover gaat het eigenlijk heel goed; een voorbeeld voor veel andere RES-regio’s en gemeenten.
Er zijn echter nu nog open einden en er moeten stappen worden gezet.

Hoge windmolens en grote zonneweiden lijken no go, zeker gezien de opvattingen van de provincie. En ook de CU-fractie hecht veel waarde aan het cultuurhistorisch waardevolle landschap van onze gemeente. Windenergie hoeft daarbij echter niet geheel te worden uitgesloten. Er zijn bijvoorbeeld landelijk, maar ook in aangrenzende gemeenten, goede voorbeelden van kleinschalige windmolens op boerenerven. Ook de energiecorporaties zoals Waardstroom krijgen van harte onze steun. Het zijn goede voorbeelden van bewonersparticipatie waarbij ook onze boeren een mooie rol vervullen. Biomassa ligt op dit moment landelijk onder vuur. In ons geval lijken alleen riool- of mestvergisting hier toepasbaar, maar zal dit alles genoeg zijn?

Participatie

Omdat een breed draagvlak onmisbaar is zijn voorlichting en participatie op dit moment van groot belang. Helaas konden, als gevolg van de coronacrisis de door de gemeente geplande bewonersavonden niet doorgaan. Het is belangrijk dat dat nu weer wordt opgepakt. Ook het beschikbaar komen van goede informatie voor inwoners en bedrijven dient hoge prioriteit te krijgen. We zijn blij dat er in het Kontakt van deze week uitgebreid aandacht werd besteed aan dit onderwerp. Heel goed dat er meedenkers worden gezocht en dat bijeenkomsten nu zijn aangekondigd.

Samenvattend voorzitter: We kunnen ons als CU-fractie vinden in het voorliggende voorstel. We missen vervolgens wel een concrete uitwerking. Maar daar wordt nu aan gewerkt en we zien dat het alle aandacht heeft.

Afrondend nog een paar opmerkingen en vragen:

  • Gevreesd moet worden voor een spanningsveld met de andere gemeenten in onze regio. Zal er draagvlak zijn bij de andere gemeenten zoals Zuidplas en Waddinxveen die door een relatief lage inbreng van Krimpenerwaard letterlijk meer op hun bordje krijgen?
  • Wat gebeurt er als één of twee raden niet instemmen met het uiteindelijke voorstel?
  • Vanuit de RES U16 (Utrecht) wordt de Lopikerwaard nadrukkelijk gezien als zoekgebied voor grootschalige windenergie. Dat heeft direct grote invloed op het oostelijk deel van ons gemeente met de kernen Haastrecht en Schoonhoven en het zeer waardevolle buitengebied rondom de Vlist en Bonrepas. Hoe kijkt het college hier tegen aan? En als laatste :
  • Dient er op landelijk niveau niet meer afstemming plaats te vinden tussen de diverse RES-regio’s, zeker in het Groene Hart?

Tot zover voorzitter.

Namens de fractie van de ChristenUnie Krimpenerwaard

Anthony Tom

« Terug

Reacties op 'Inbreng Fractie ChristenUnie bij behandeling van de concept-RES tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2020.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.