Agenda Algemene Vergadering 4 maart 2015

Agenda

1. Opening door Anthony Tom, voorzitter van de ChristenUnie Krimpenerwaard

2. Mededelingen

3. Notulen van de oprichtingsvergadering op 1 juli 2014 (zie bijlage 1)
a. Vaststelling door de vergadering.
b. Eventuele bespreekpunten er uit.

4. Huishoudelijke zaken
a. Bespreken en vaststellen van het jaarverslag van de vereniging (zie bijlage 2)
b. Bespreking van de financiën van de vereniging:
- Bespreking van de Staat van Baten en Lasten 2014 en de Balans per 31-12-14 (zie bijlage 3)
- Verslag van de kascontrolecommissie (zie bijlage 4)
- Vaststellen van het financiële jaarverslag en decharge van de penningmeester/het bestuur
- Bespreking en vaststellen van de begroting 2015 (zie bijlage 3)
c. Bestuursverkiezing: Leen de Kooter treedt per heden af; Vincent Kooijman is al eerder teruggetreden omdat hij het bestuurslidmaatschap niet kon combineren met zijn werk. Het bestuur stelt als kandidaten voor: mevrouw Magda Both-Riedijk (Stolwijk) en de heer Kars Terlouw (Berkenwoude)  Toelichting: in Artikel 10.A, lid 4 van het Reglement staat dat leden gemotiveerd een tegenkandidaat, die dan wel daarmee moet instemmen. kan voorstellen. Alle leden kunnen dus tegenkandidaten voorstellen.
In Artikel 3.3. van het Reglement staat dat de bestuursfuncties door het bestuur onderling worden verdeeld. Het bestuur heeft besloten dat Erik van der Does de Bye het penningmeesterschap zal overnemen van Leen de Kooter.
d. Informatie over de campagne voor de verkiezingen op 18 maart a.s. van de leden van de Provinciale Staten ZH en van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

5. Bespreking ‘Fundering Vernieuwd’, discussienota september 2014 (bijlage 5).
De heer Piet Adema, partijvoorzitter van de ChristenUnie, zal een toelichting geven op deze nota, waarin een aanpassing van de Uniefundering wordt voorgesteld. Daarna is er gelegenheid voor vragen en bespreking.

6. Gemeentepolitiek Krimpenerwaard (bijlage 6)
Informatie over en bespreking van
a. De gevoerde activiteiten voor de raadsverkiezingen op 19-11-14 en de uitslag daarvan.
b. Het verloop van de coalitieonderhandelingen en de samenstelling van het college.
c. De samenstelling van de fractie van de ChristenUnie (leden en burgerleden), de taakverdeling, de werkwijze en de activiteiten.
d. Politiek relevante onderwerpen

7. Rondvraag

8. Sluiting van de vergadering

Na afloop kunnen alle leden en belangstellenden, onder het genot van een hapje en een drankje,  nog gezellig wat napraten.

Algemene Vergadering

Woensdag 4 maart 2015

De Schakel
Schoolstraat 24
Bergambacht

zaal open: 19.15 uur
aanvang: 19.45 uur.