Een gezonde samenleving met toekomst voor iedereen in een prachtige waard.

PanoramaKrimpenerwaard.PNGwoensdag 13 maart 2019 09:31

Als ChristenUnie vinden we burgerparticipatie van groot belang. We zijn dan ook blij met het bijzondere Panoramaproces. De totstandkoming van het Panorama is een uniek participatieproces waar denk ik veel andere gemeenten jaloers op zullen zijn. ( www.panoramakrimpenerwaard.nl )

In ons verkiezingsprogramma 2018-2022 gaan we voor een samenleving waarin iedereen telt en waar we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een mooie Krimpenerwaard met toekomst. Het hele proces rondom het Panorama Krimpenerwaard past in belangrijke mate in onze visie op de toekomst van onze mooie gemeente en hoe we ons met zijn allen daarvoor gaan inzetten.

We hebben ons als fractie verdiept in de inhoud van het Panorama. We hebben één en ander op ons in laten werken en ons de vraag gesteld: waar worden we enthousiast van en waar zien we koppelkansen? En dat alles vanuit een Bijbelse houding om naast het liefhebben van onze Schepper, juist ook Zijn schepping en onze naaste lief te hebben. 

In voor ons belangrijke hoofdthema’s als a) duurzaamheid, b) dienstbaarheid en c) sociaal draagvlak zien we koppelkansen tussen de diverse projecten. Mogelijkheden dus om projecten te groeperen, om elkaar te laten versterken. Wij vinden het belangrijk dat deze thema's dragers zijn van het geheel.

In het licht van de genoemde koppelkansen ontstond er bij ons een eigen indeling met projecten rondom de voor ons belangrijke hoofdonderwerpen. Naast de, wat ons betreft vanzelfsprekende projecten rondom bodemdaling, dijkversterking en natuur (de nummers verwijzen naar het rapport onderaan de pagina), denken we dan aan:

- Het stimuleren van het fietsgebruik

- Economie en onderwijs

- Goed wonen voor iedereen.

- Sociale verbanden en gezondheid

 

- Het stimuleren van het fietsgebruik

Ook in ons verkiezingsprogramma wordt extra aandacht voor de fiets gevraagd. Fietsen is gezond: Het verder ontwikkelen van een fietsnetwerk bevordert duurzaam woon-werkverkeer, helpt mee files te bestrijden en is ook van belang voor toerisme. De projecten 14, 15 en 16 hebben hiermee te maken waarbij met name 15 (Infrastructuur: verbeteren van fietsnetwerken in en om de waard) wat ons betreft het belangrijkste is. We wijzen er in dat verband op dat de raad reeds in het verleden, naar aanleiding van een door onze fractie ingediende motie, gevraagd heeft om een fietsagenda/fietsplan. Aanvullend daarop is nummer 16 vanzelf ook belang: het inzetten op een multifunctionele snelfietsroute. We hebben daarbij overigens wel twijfels bij het realiteitsgehalte van een fietspad op palen .....

- Economie en onderwijs

De vele agrarische bedrijven zijn economisch en toeristisch bezien van groot belang voor dit gebied. Voor wat betreft de landbouw vraagt project 9 (beter benutten van agrarische streekkwaliteiten) wat ons betreft de aandacht. We pleiten dan ook voor een onderzoek zoals in het projectoverzicht wordt genoemd. Ook nr. 21 (vergroten bekendheid van kernkwaliteiten) willen we in dit kader noemen. Belangrijk in het kader van marketing, promotie en toerisme.

Daarnaast kent de waard een veelheid aan technische bedrijfsactiviteiten in de sfeer van het MKB. Vanzelf zijn de projecten 13 en 14 daarbij belangrijk (verbeteren infrastructuur). Ons spreekt in dit verband projectnummer 19 zeer aan: het verbeteren van het ondernemersklimaat voor (familie) bedrijven. Het starten van een onderzoek, zoals genoemd in het overzicht, achten we zeker gewenst. Wat betreft de relatie met scholen noemen we de VMBO-afdeling van het Schoonhovens College als voorbeeld. Deze school heeft een sterke relatie met het MKB in de directe omgeving. Het bedrijfsleven ziet het belang van deze opleidingslocatie. Er is sprake van een elkaar versterkende samenwerking. De locatie Vlisterweg van het Schoonhovens College heeft door de jaren heen een dusdanige naam opgebouwd dat zelfs kamerleden naar Schoonhoven zijn afgereisd. In dit kader juichen we project 20 (verbeteren aansluiting tussen opleiding en werk) toe.

- Goed wonen voor iedereen

Het goed wonen voor iedereen, met daarbij nadruk op kleinere goed betaalbare woningen voor jongeren en senioren achten we van groot belang voor de toekomst van onze waard. We zien een toenemende behoefte aan woningen en appartementen  voor 1 en 2 persoonshuishoudens. Er zijn grote groepen jongeren én ouderen die betaalbaar in de Krimpenerwaard willen blijven wonen. De projecten 22, 23 en 24 hangen sterk met elkaar en de huidige woonvisie samen. Project 22 (actualiseren van volledige woonbehoeften) is in dit kader van groot belang. We noemen daarbij de mogelijkheid van tiny-houses maar ook het verder gebruik maken van een ruimte-voor-ruimteregeling. In dit verband zien we de samenhang met project 8 (Landbouw: benutten van agrarische bebouwing voor bewoning).

Overigens springt het begrip duurzaamheid wat ons betreft bij het 'goed wonen voor iedereen' nadrukkelijk naar voren en wordt er met ontwikkelaars, bewoners en corporaties sterk ingezet op project 23 (concretiseren van kwalitatieve eisen aan nieuwbouw).

- Sociale verbanden en gezondheid Sociale verbanden zijn van groot belang voor de gezondheidszorg. Met het omzien naar elkaar kan vereenzaming bestreden worden. Sociale verbanden vormen een netwerk en vangnet en bevorderen het welbevinden van mensen.  De verschillende kernen in de Krimpenerwaard zijn op dit moment gezegend met vele en goede sociale verbanden. Naast sportverenigingen en een breed verenigingsleven zijn er vrijwel in alle kernen ook sterke verbanden en netwerken in kerkelijk verband. In algemene zin blijft ons inziens de waarde van dat laatste nogal eens onderbelicht. Is er angst dat de scheiding van kerk en staat in het geding komt of wordt het eigenlijk als zo vanzelfsprekend gezien dat het niet meer opvalt en dus ook niet of nauwelijks genoemd wordt? Onze kerkgemeenschappen zijn veelal vitaal en kenmerken zich door het vele vrijwilligerswerk, het omzien naar elkaar en dergelijke, met daarbij positieve effecten in de sfeer van de geestelijke gezondheidszorg. We kunnen daar als gemeente gebruik van maken! Vanuit het onderwerp Sociale verbanden en gezondheid vragen wat ons betreft de projecten 25, 26, 27 en 29 de aandacht. Het verhogen van leefbaarheid en vitaliteit (nr. 25) achten we een belangrijk project. En ook 26 (Vergroten van eigentijdse gebiedsbeleving door jongeren) is belangrijk. Overigens is er wat ons betreft meer mogelijk dan Pinkpop, Bospop en dergelijke..... Het mag duidelijk zijn dat wij, gezien onze opmerkingen hierboven, bij 29 (stimuleren van gemeenschapsontwikkeling) oproepen om bij dit project de aanwezige vrijwilligersnetwerken vanuit de kerken te betrekken.

Samenvattend staan we positief tegenover het hele panoramaproces. Er is mede door de panorama Krimpenerwaard een bewustwordingsproces op gang gekomen waarbij op een brede interactieve manier naar de toekomst van onze waard wordt gekeken. We hopen dat we als raad met alle betrokken partners, aan dit proces een mooi vervolg kunnen geven

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Rapport Panorama-Krimpenerwaard.pdf6,7 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Een gezonde samenleving met toekomst voor iedereen in een prachtige waard.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.