Terugblik Algemene Beschouwingen

motiemaandag 16 november 2015 12:32

Tijdens de raadsvergadering van 10 november zijn de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 vastgesteld. Voor de ChristenUnie een goed moment om even een stap terug te doen van de waan van de dag en te zien waar we nu, 11 maanden na de herindeling, als gemeente Krimpenerwaard staan.

We hebben waardering uitgesproken voor de voorliggende begroting. Hoewel Krimpenerwaard de komende jaren fiks minder geld krijgt van het Rijk voor met name zorgtaken, wordt de komende jaren wordt naar een sluitend huishoudboekje toegewerkt. Dat daarvoor wel eerst de algemene reserves moeten worden aangesproken is spijtig, maar moeilijk te voorkomen als we voorzieningen in de kernen in stand willen houden en lastenstijgingen voor de burger (anders dan als gevolg van harmonisatie) willen voorkomen.

De ChristenUnie constateert dat er het afgelopen jaar veel tijd is gestoken in harmonisatie van regelgeving en de voorbereiding van nieuw beleid. En dat is ook belangrijk. Maar wat we nog belangrijker vinden, is dat er wordt doorgepakt met de uitvoering van alle goede plannen die er liggen. Om het met een vroeger Amerikaans politicus te zeggen: De ware activist is niet degene die roept dat de rivier vervuild is, maar degene die de rivier schoonmaakt!

Dat raakt de kern van waar de ChristenUnie de komen jaren de nadruk op wil zien: uitvoering. We hebben als gemeente in 2015 goede plannen (collegewerkprogramma) opgesteld en daar is financiële dekking voor (meerjarenbegroting). Het komt er nu op aan om ook daadwerkelijk te presteren. Daarvoor hebben de inwoners van Krimpenerwaard een jaar geleden hun stem uitgebracht.

De ChristenUnie heeft het college opgeroepen in de uitvoering prioriteit te geven aan drie uitdagingen:

a) Decentralisaties: kwaliteit leveren wat betreft beleidsterreinen zorg, jeugd en arbeidsparticipatie. Het beleid (transitie) is op orde, de structuren zijn aanwezig om o.a. herindicaties voor de WMO uit te voeren en om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag te helpen. Het is in de uitvoering dat we de slag moeten maken, juist ook om ambities in begroting waar te maken.

b) Dienstverlening: het bouwen aan sterke gemeentelijke organisatie met dito (digitaal) dienstverleningsniveau: snel aan de slag met het aangekondigde programma Professionalisering en Verbetering Dienstverlening, de 'gemeente app' en het verminderen van de regeldruk voor ondernemers en burgers.

c) Profilering en Economie: de nieuwe gemeente sterk op de kaart zetten wat betreft ondernemingsklimaat, recreatie en woongenot. Doorpakken met de aangekondigde gebiedsmarketingstrategie, het actualiseren en flexibel maken van bestemmingsplannen, de gebiedsovereenkomst en de uitwerking van de economische agenda!

De oproep om de daad bij het woord te voegen geldt ook in het bijzonder voor onze houding jegens vluchtelingen. Voor de ChristenUnie is barmhartigheid in deze discussie het uitgangspunt en is de vraag niet of, maar wát we als gemeente kunnen bijdragen. Met verwijzing naar 1 Johannes 3: laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Betrokkenheid toon je in je daden!

« Terug