Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief april 2016

Van de voorziter

Ieder jaar ben ik weer verwonderd over de manier waarop de natuur in het voorjaar opnieuw tot leven komt. Een teken van Gods trouw! Het blijft dan ook bijzonder dat we in datzelfde jaargetijde het Paasfeest mogen vieren. Na lijden en sterven vond er de opstanding van onze Heere Jezus plaats. Hij heeft overwonnen over dood en graf; Hij mocht als Overwinnaar opstaan! Vanuit Zijn leven en sterven mogen wij leven en onze verantwoordelijkheden op ons nemen. En vanuit die bron mogen wij ook politiek en bestuurlijk actief zijn in de gemeente Krimpenerwaard. Als het goed is dan geeft dat rust en vertrouwen, maar ook hoop en moed voor de toekomst.

Graag mag ik iedereen van harte uitnodigen voor onze ledenvergadering D.V woensdag 20 april. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken hebben we een spreker bereid gevonden om ons meer te vertellen over duurzaamheid, toepassing van alternatieve energie enz.  De bedoeling is dat het een interactieve sessie wordt. Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Maandag 4 april jl. werd de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard geïnstalleerd. Vanaf deze plaats willen we de heer Roel Cazemier van harte welkom heten als onze nieuwe burgemeester. We hopen op een goede samenwerking en dat we mede onder zijn leiding ‘een stil en gerust’ leven mogen leiden in onze mooie gemeente.

Met vriendelijke groet en tot woensdag 20 april!

 

Anthony Tom

Voorzitter CU Krimpenerwaard

Van de fractie

Ik kom regelmatig mensen tegen die zich bij 'christelijke lokale politiek' weinig voor kunnen stellen. Is dat ook niet een wat pretentieuze term? Niet als je gelooft in een Bijbelse opdracht aan de overheid om voor zwakkeren op te komen. Het is bijzonder te zien hoe juist de verantwoordelijkheid voor het omzien naar de zwakkeren steeds meer bij de gemeente terechtkomt. Dat geldt bijvoorbeeld voor jongeren en ouderen die bijzondere zorg nodig hebben, voor hen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en voor hen die of om wat voor reden dan ook een problematische schuld hebben opgelopen. Juist lokaal kunnen we die opdracht dus concreet handen en voeten geven en deze onderwerpen zijn de afgelopen maanden specifiek aandeel orde geweest in de raads- en commissievergaderingen.

Het geldt ook voor de omgang met vluchtelingen die naar Nederland komen. Want hoewel we op het nieuws vooral de Europese kopstukken naarstig naar oplossingen zien zoeken om de stromen te 'controleren', vindt de daadwerkelijke opvang en begeleiding naar een nieuw leven in gemeenten plaats. Onze fractie zet zich in voor een ruimhartige opvang in Krimpenerwaard van vergunninghouders en asielzoekers en heeft het college, gelukkig met vele andere partijen, opgeroepen maximaal de mogelijkheden te benutten. Dat op dit punt de wegen van de coalitiepartijen uiteenlopen is onmiskenbaar, maar voor de ChristenUnie geen reden de insteek te wijzigen.

 Dat onderwijl de nieuwe APV voor Krimpenerwaard de gemoederen ook flink heeft beziggehouden, is u vast niet ontgaan. Het is duidelijk dat een groot deel van de raad (de voltallige oppositie) niet uit de voeten kan met de regels die grotendeels ook in de voormalige gemeenten golden. Als fractie hebben we ons daarover verbaasd, maar staan we pragmatisch in deze discussie. Bij de eerstvolgende herziening zullen we concreet kijken naar wat er, met erkenning van het belang van de zondagsrust, geschrapt en vereenvoudigd kan worden.

Dat zal dan plaatsvinden onder leiding van onze eerste Kroonbenoemde burgemeester Cazemier, die op 4 april tijdens een feestelijke ceremonie de voorzittershamer overnam van interim-burgemeester Bruinsma. We zien uit naar de samenwerking met de nieuwe burgervader en wensen beide uiteraard Gods onmisbare Zegen toe in hun werkzaamheden.

Heeft u nog aandachtspunten voor de fractie? Laat het ons weten via fractie@christenunie.krimpenerwaard.nl

Benjamin Anker

Fractievoorzitter

 
 

Agenda Ledenvergadering 20 april 2016

 
       
 
 

Datum

Woensdag 20 april 2016

Aanvang

20.00 uur vanaf 19.30 uur is de zaal open en koffie en thee 

Na afloop rond 22.00 uur borrel met hapjes 

Locatie

Kaasboerderij Hoogerwaard

Lageweg 45

Ouderkerk aan den IJssel

 

 

 

 Agenda

1. Opening/ mededelingen door de voorzitter, Anthony Tom

2. Huishoudelijke zaken    

  • Notulen van de ledenvergadering  28 oktober 2015 (zie bijlage)
  • Jaarverslag 2015 (zie bijlage)
  • Financieel verslag
  • Statuten wijziging CU Krimpenerwaard(zie bijlage)

3. Oprichten van Ledenwerfcommissie (zie oproep nieuwsbrief)

4. Toelichting op aflasten jongerenavond jl.  -  Kars Terlouw

5. Stand van zaken - fractie

6.  Interactieve sessie met spreker

7. Afsluiting

 

Interactieve Sessie

Hans Buitenhuis,  managing partner bij DWA

Hans heeft zijn eigen energieneutrale huis gebouwd en is een pioneer wat betreft duurzaamheid en alternatieve energie.

In een interactieve sessie zal hij samen met u de uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid en alternatieve energie aan bod laten komen.

www.dwa.nl 

 
 
 
 
 

Bijlagen Jaarverslag - Notulen - Statutenwijziging

 
       
 
  Lees verder   Lees verder   Lees verder  
 
 

Planning

ledenwerfactie

zaterdag 18 juni (nadere info volgt)

Ledenvergadering

20 april en 26 oktober

 Raadsvergaderingen

31 mei, 5 juli, 27 september, 1 november, locatie Raadshuis Lekkerkerk

 

Vacature

Het bestuur en de fractie van de CU Krimpenerwaard zijn we op zoek naar een promotor of communicatiemedewerker. Er is ook een mogelijkheid voor een stageplaats.

Oproep ledenwerfcommissie

Binnen ons ledenbestand zijn we op zoek naar leden die gezamenlijk leden willen gaan werven voor de CU Krimpenerwaard. En willen we samen met 2 bestuursleden een ledenwerfcommissie oprichten die permanent ledenwerven. 

Bent u/ jij geinteresseerd dan kunt u zich aanmelden voor een kennismakingsavond waarop we samen u/jou brainstormen over verschillende ledenwerfacties. Opgeven kan bij de secretaris Frederique Nieuwenhuizen f.nieuwenhuizen@online.nl/ 06-38488956

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts