Algemene beschouwingen dinsdag 7 November 2017. Bijdrage ChristenUnie Krimpenerwaard.

ChristenUnie_Ton_van_Dorp_fractievoorzitter_Krimpenerwaarddonderdag 09 november 2017 13:01

Onze bijdrage in de tweede termijn van Ton van Dorp.

Voorzitter, Dank voor de reactie op onze algemene beschouwingen in eerste termijn. De CU heeft dit jaar gekozen voor een korte beschouwing, maar wel gelinkt aan een aantal wat ons betreft belangrijke thema’s:

  1. Gezonde samenleving
  2. Duurzaam wonen en werken
  3. Vitale Economie

     

1.     Gezonde samenleving

a.      Eenzaamheid

M.b.t. de gezonde samenleving willen wij graag nogmaals aandacht vragen voor het thema eenzaamheid en omdat dat toch vaak samenhangt daarmee, eveneens het thema depressie. Eenzaamheid verschilt van mens tot mens en dat geldt ook voor de oplossingen. Dat maakt eenzaamheid tegengaan echt maatwerk. Eenzaamheid is ook niet alleen van ouderen maar speelt onder alle leeftijdscategorieën, denk aan bijv. de Sociale eenzaamheid.

Wat we dus moeten doen is de sociale betrokkenheid vergroten. Die betrokkenheid mag ook getoond worden door gemeentes. Neem eenzaamheid serieus! De ChristenUnie ziet waarde in een meldpunt eenzaamheid, waar mensen hun verhaal kunnen doen of hun vraag/klacht kunnen melden en waar advies wordt gegeven over de mogelijkheden er zijn. Wellicht kun je hier ‘vrijwilligersmaatjes’ voor vinden: mensen die eens een kopje koffie willen drinken of mee willen een boodschap halen of naar het ziekenhuis of wat dan ook…

Wij zien graag een samenleving die getuigt van verbondenheid en zorg voor elkaar. Daarom willen wij meer aandacht voor eenzaamheid en de gevolgen daarvan.

Wij hebben daarom de volgende motie M17-66 waarbij we enerzijds vragen de sociale eenzaamheid in kaart te brengen en anderzijds samen met professionals en maatschappelijke organisaties te komen tot een Plan van Aanpak. De motie wordt mede ingediend door de SGP.

Deze motie is aangenomen met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen

Binnen gezonde samenleving vinden wij net een goede Dagbesteding belangrijk. Dicht bij huis en in samenwerking met welzijnsstichtingen.

b.      Sociaal domein

-In de begroting -we hebben er ook in de commissiebehandeling al uit gebreid over gesproken- is er m.b.t. het sociaal domein sprake van een financieel neerwaartse trend. Maar de ChristenUnie vraagt zich af hoe realistisch is dat? Refererend ook naar de bijdrage van de VVD, CDA, wellicht ook anderen.

Het naar beneden bijstellen mag geen doel op zich zijn. Goede zorg en geen mensen buiten de boot zodat iedereen kan meedoen en tot zijn/haar recht kan komen lijkt mij een belangrijker criterium.

Coördinatie van en samenwerking tussen alle instellingen op het gebied van de Jeugdzorg is ook een zorg voor de CU, die echter nog verder gaat:

-Hebben wij wel voldoende zicht op wat er nodig is en wat er gebeurt.

-Hoe weten wij of er geen jongeren buiten de boot vallen en of er wel op tijd hulp wordt aangeboden.

-Welke informatie en inzichten hebben wij hierbij als raad nodig om goed beleid te kunnen maken en hoe kunnen wij dat organiseren? Dat vinden wij niet alleen op het gebied van jeugdhulp maar ook WMO/Participatie.

Daarom dienen we motie M17-64 in, ondersteund door de fractie van de SGP en van het CDA waarbij we het college oproepen samen met de raad een platform te organiseren dat helpt om de raad meer inzicht te geven in het complexe geheel van het sociaal domein, specifiek de jeugdhulp, zodat de raad nog beter haar rol kan oppakken als kadersteller, vertegenwoordiger en controleur van beleid.

Deze motie is aangenomen met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen

c.      Bibliotheken

 

Naar onze mening kunnen we het bibliotheekwerk nog meer betrekken bij het beleidsveld welzijn, en dus ook bij het werk van de welzijnsstichtingen. Het is collega’s van de VVD, veel meer dan boekenruilen. Bibliotheken kunnen een loketfunctie hebben en kunnen dus ook bijdragen aan preventie. Dus ziet de ChristenUnie de bieb echt ook als een component in de zorg (denk maar aan jeugd en eenzaamheid).

Daarbij (ook Gemeentenbelang Schoonhoven spreekt hierover) heeft de CU zorgen over de Nederlanders, die reken- en taalachterstanden hebben. De problematiek van dyslexie, waar we onlangs vragen over hebben gesteld. Thema’s waarbij we de samenwerking met de bibliotheken goed kunnen gebruiken. 

d.Subsidiebeleid.

Een belangrijk item. CU ziet uit naar heldere kaders als het gaat om subsidieverlening. Waarom verlenen wij subsidie? Welke afwegingen maken wij? Wij zien daarom met belangstelling uit naar de kadernota subsidiebeleid.

2.     Duurzaam wonen en werken:

a.      beleid

In Bonn is maandag de klimaattop van de Verenigde Naties begonnen, twee jaar na de klimaattop in Parijs. Het is al duidelijk dat de doelen van Parijs nog ver weg zijn…

We zien in de beantwoording van de vele vragen over duurzaamheid, dat het college niet heeft stilgezeten de afgelopen tijd, maar in lijn met de zojuist genoemde uitdaging, zullen ook wij nog vele meters moeten maken...

En wat ons nog onduidelijk blijft: in welke mate hebben de activiteiten die het college heeft ondernomen nu bijgedragen aan de doelstellingen? 

De CU mist op het duurzaamheidsterrein nog steeds het totaalbeeld. Wat ons betreft mag de duurzaamheid meer op de kaart. Laat Krimpenerwaard zich onderscheiden als groene gemeente. Groen van het buitengebied, maar ook groen van de duurzaamheid.

Binnenkort krijgen we een RaadsInformatieBrief zo heeft de wethouder ons beantwoord, maar ook dat klinkt -wellicht hebben we het mis- weer erg informerend en niet uitnodigend in betrokkenheid.

  • Geeft de RIB inzicht in het totaalbeeld, dat we missen?
  • Zijn er in de RIB bereikte doelen opgenomen?
  • En voorzitter Kunnen we de RIB niet vanavond al als bespreekpunt voor de commissie agenderen? 

    Heel fijn is het te horen dat de Krimpenerwaard zich begin 2018 Fair Trade gemeente mag noemen. Dank aan het college en dank aan de werkgroep. 

b.afval

College geeft aan dat takkenroute er al is. Dat snoeiafval op afroep wordt opgehaald. Blijkbaar is dit niet voldoende bekend of voldoet dit onvoldoende, wij blijven er vragen over krijgen. Wil het college nadenken over de optie om het snoeiafval niet op aanvraag op te halen, maar op vaste momenten vanaf een vaste plek in te zamelen en die ook te communiceren?

Vaste verzamelpunten voor plastic afval, wordt lastig zegt college. Dit horend  zou de ChristenUnie wel willen pleiten om meer kroonringen aan de lantaarnpalen te bevestigen. Dat is lang niet overal het geval en we moeten vooral het zwerven van plastic zakken zien te voorkomen.

Wonen

Wij juichen de pilot toe die we in Schoonhoven opstarten i.v.m. de nieuwe omgevingswet.

Dan nog een vraag over het bebouwen van de lelijke kale plek rond de vroegere gemeentewerken aan de Bovenkerkseweg te Stolwijk. Is er al nadere informatie over de planvorming? En kunnen we ervan uitgaan dat er aan de Raad een integraal plan voor deze plek wordt aangeboden?

Scheefwonen: Het probleem van scheefwonen en doorstroming is heel belangrijk. Het terugdringen is moeilijk. Ouderen die scheefwonen hebben niet het voornemen om te verhuizen. Verhuizen brengt vaak een hogere huur met zich mee, omdat de 65-plusser is vrijgesteld van extra huurverhogingen. De banken verstrekken geen leningen gezien de leeftijd, dus is kopen ook geen optie. Wij zijn heel nieuwsgierig hoe we dit probleem in de uitwerking van de woonvisie vorm gaan geven.

Financieel

-De begroting 2018 en het meerjarenpersfectief is sluitend. Complimenten aan het college en de medewerkers!

-Wel zijn er bij de ChristenUnie zorgen over de toekomstige rioollasten en rioleringsplan zie ook de vraag van de SGP en CDA. Fijn dat er geen verhoging zit aan te komen, maar wat is het toekomstbeeld.

-Standpunt hondenbelasting: Onze fractie is het eens dat de hondenbelasting moet worden afgebouwd. Wij zullen de motie die de SGP hiervoor heeft voorbereid steunen.

Naar aanleiding van inbreng andere partijen

-Een symposium jeugd- en jongerenwerk (VGBK), lijkt ons nuttig. Graag de thema’s Gezond opgroeien en Preventie daarbij betrekken.

-Jeugdgemeenteraad (VGBK) is ook een wens van onze fractie voor de nieuwe periode. Dat geldt eveneens voor de Buurtcoördinatoren (VGBK).

-M.b.t. de Dienstverlening (meerdere partijen). Ook wij horen klachten. Niet reageren, geen ontvangstbevestiging etc. Wat ons betreft de acties niet alleen koppelen aan een nog te houden klanttevredenheid onderzoek. College moet niet afwachten maar nu maatregelen nemen.

-CDA Onderzoek naar mogelijkheid medische meerkosten bij armoedebeleid lijkt ons prima.

-Mantelzorgpas (PvdA): wij zien ook uit naar evaluatie. Met name de vraag eronder: Is dit wat mantelzorgers echt helpt of zijn er andere dingen / maatregelen nodig. Wij zien uit naar meer informatie daarover.

-De VVD noemt nog de hoge woonlasten als heikel punt. Zeker, belasting is altijd te hoog... maar waar wilt u het geld vandaan halen om die woonlasten naar beneden te brengen?

Interpellatie: -

- CDA Extra kosten inhuur personeel (vooral gebied sociaal beleid) vind ik ook wel veel. Pro Krimpenerwaard duikt daar ook op. Graag uitleg in hoeverre dat terug nu nog nodig is of dat daarop afbouw komt.

 PvdA ‘Beleid dat jongeren stimuleert, ouderen helpt en eenzaamheid voorkomt. Bereidheid om welvaart te delen en ruimhartig minima en mensen met schulden te helpen. Een periode van betaalbaar en duurzaam bouwen.’ Prachtige zin. Maar ook een erg algemene zin. Want dat hoe is niet altijd aan de gemeente. En als dat wel aan de gemeente is volgens de PvdA hoe moet dat dan uitgewerkt worden. Waar ligt de verantwoording van de mensen zelf. En vlak de kerken niet uit op dit vlak!! Die nemen een groot deel van dit werk al op zich. Stel dat zij dat niet zouden doen??

Interpellatie: - PvdA - Een college dat geen reclame maakt voor de zondagsrust?? Wij zijn een gemeente waarin zondagsrust past bij de identiteit zoals ik dat zie. Kleine gemeenschappen in een oase van rust. Past hier wel zondagsopenstelling van winkels? En wat als het college juist aansluit bij de behoeften van winkeliers? Dat dus maar eens onderzoeken wat mij betreft.

- VVD Discussie zondagsopenstelling passend in het kernenbeleid. Vind ik niet zo gek. Een van mijn eigen zorgen bij ‘alles moet open en iedereen moet zelf weten wat hij/zij doet,’ klinkt voor mij als het versterken van individualisme. Dat maakt mij een beetje huiverig. Wil juist dat de verbondenheid, het verbonden zijn, meer gestimuleerd wordt. Dit ook in het kader van tegengaan eenzaamheid. Niet ieder voor zich, maar ook omzien naar elkaar.

- PKw Als we extra geld krijgen voor de hulp aan kwetsbare mensen, dan moet dat daar ook voor gebruikt worden.

- PKw Kritiek op personeelskosten. Vind daar wel heel redelijke opmerkingen tussen zitten. Mag best kritisch naar gekeken worden. Met name over inhuur.

Moties en amendementen andere partijen

A.17-29 Dekkingspercentage begraafplaatsen pk

Niet steunen.

--Het begraven in onze gemeente is al duur. Mensen wijken uit naar bv Krimpen a/d IJssel omdat het daar goedkoper is.

-We willen dat mensen in hun eigen gemeente/woonplaats begraven kunnen worden.

-We willen ook niet dat mensen – naast al het verdriet – ook nog eens financiële zorgen krijgen.

-Begraven is een kerntaak/kernvoorziening van de gemeente. (één van de werken van barmhartigheid ‘de doden begraven’????)

-> Wat wij missen -in ieder geval slecht terug kunnen vinden- op de gemeentelijke website is een duidelijk overzicht waarop de kosten van begraven vermeld staan. Eventueel met andere gegevens zoals begrafenisondernemers in de Krimpenerwaard. (ook dat is lokale ondernemers steunen). En wellicht zelfs adressen van rouwverwerking.

A.17-30  Inflatiecorrectie OZB pk

Niet steunen. Verlagen OZB lijkt mij geen slimme zet. We stijgen nu alleen met de inflatie, wat een logische is.

Het college legt uit dat wij kampen met de slappe bodemproblematiek.

Wat ik wel zou kunnen voorstellen is dat je – volgens het Jozefprincipe – wel gaat ‘sparen hiervan’. Als we kunnen uitleggen dat we niet kunnen verlagen vanwege de problematiek, maar wel meelopen door de inflatie dan willen we geld sparen om niet te hoeven verhogen wanneer er extra kosten worden gemaakt.

A17-31 Hondenbelasting pk

Niet steunen. Hierover is door de SGP al eerder een motie ingediend en worden nu ook vragen gesteld. Afbouw was al afspraak. Amendement is overbodig

M17-52 Lasten burgers cda

Ik heb totaal geen zicht op wat hier de gevolgen van zijn en wat ze nu precies bedoelen. Pk is tenminste helder, jip en janneke, ze willen verlaging.

Laat college maar uitleggen.

Maar gevoel zegt niet steunen.

M17-55 Tiny houses pk

Sympathiek, staat in ons verkiezingsprogramma, kunnen we dus onderschrijven. Maar het gaat ons nu te ver om er nu al een locatie voor aan te wijzen. Opnemen in woonvisie lijkt me goed.

M17-56 Reinigingsrechten pk

Eigenlijk wel mee eens. Ik weet dat wethouder Boere hierover in contact is met Cyclus.

Laat college dus maar eerst reageren.

M17-59 Opstellen nota kunst en cultuur pk

Mag wat mij betreft gesteund worden.

Alhoewel hier inderdaad geen afspraken over zijn gemaakt in het coalitieakkoord kunnen we hier best iets mee.

Waarbij wel de opmerking gemaakt mag worden dat niemand van de oppositie hierover iets heeft gezegd in 2015. Het dus ook aannemelijk is te veronderstellen dat dit college goed heeft ingestoken op de allereerste behoeften en er nu ruimte is voor meer………….

M17-58 Boa’s en juristen pk

Sympatieke motie. Ik zou wel concrete cijfers willen hebben over waar het fout gaat en wat er waar nodig is. Vooral dat laatste is belangrijk. Waar is wat nodig en zijn daar dan ook boa’s voor nodig of zijn bv buurtcoordinatoren of buurthulp/preventie door bv whatsapp groepen ook heel goed mogelijk.

Waar gaat pk het geld vandaan halen. Zeker als de OZB verlaagd moet worden.

M17-59 Algemene subsidieverordening pk

Ik zou wel eens een voorbeeld willen hebben van pk over welke subsidie dit gaat.

Voor zover ik het kan inschatten worden subsidies versterkt om de vitaliteit van de kernen op peil te houden – de sociale samenhang – en niet om een ideologie te verspreiden, om het maar breed te trekken. Dus in zoverre heeft hij gelijk. Voorbeeld dus.

Verder vind ik een onzin motie: uit op geloof uit de gemeenschap te werken.

- Wijkagenten zelf betalen mag niet. Ik ben vooral benieuwd wat kernen nodig hebben op het gebied van veiligheid. Waar zouden wijkagenten of boa’s voor ingezet moeten worden. Ligt hier ook een taak voor de samenleving. Motie PK past hierbij.

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen dinsdag 7 November 2017. Bijdrage ChristenUnie Krimpenerwaard.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.